Spotkanie Komendanta Głównego PSP z Przewodniczącymi central związków zawodowych

25 kwietnia 2019 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie kierownictwa Komendy Głównej PSP z Przewodniczącymi central związków zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej.
Przedmiotem spotkania była procedowana nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. poz. 724).

Stronę służbową podczas spotkania reprezentowali:

  • gen. brygadier Leszek Suski – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,
  • st. bryg. Danuta Wojciechowska – dyrektor Biura Prawnego,
  • st. bryg. Marcin Wilczyński – dyrektor Biura Kadr i Organizacji,
  • bryg. Rafał Adamiec – p.o. dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej,
  • mgr Stanisław Rybicki – główny specjalista w Biurze Kadr i Organizacji.

Krajową Sekcję Pożarnictwa reprezentował Bartłomiej Mickiewicz.

W trakcie spotkania gen. brygadier Leszek Suski –Komendant Główny PSP omówił przebieg procesu legislacyjnego, dotyczącego  wyżej wspomnianego rozporządzenia. Jednym z poruszanych zagadnień, było nierównomierne nasycenie kadrą oficerską jednostek organizacyjnych PSP i związana z tym propozycja stworzenia możliwości mianowania na niektóre stanowiska oficerskie, strażaków z korpusu aspirantów. Jest to jeden z najważniejszych postulatów Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ przedstawiany wielokrotnie w rożnej formie na przestrzeni ostatnich lat.
Strony postanowiły, że wprowadzenie zmian w powyższym przepisie jest konieczne dla właściwego funkcjonowania formacji i posłuży poprawie warunków służby wielu funkcjonariuszy.

Kolejne spotkanie w tej sprawie, odbędzie się w pierwszej połowie maja 2019 roku.

 

25_04_2019_uzgodnienia_z_zz_(3)

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …