Posiedzenie Rady Tymczasowej Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ 16 listopada 2018 roku.

W dniu 16 listopada 2018 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Tymczasowej Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ.

W pierwszej części posiedzenia omówiono sprawy organizacyjne dotyczące Walnego Zjazdu Delegatów Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ, który odbędzie się w Częstochowie w dniach 7-9 stycznia 2019 roku.

W dalszej części przedstawiciele Prezydium omówili proces negocjacji z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postulatów zgłaszanych przez związki zawodowe służb mundurowych, zakończony podpisaniem w dniu 08 listopada 2018 roku porozumienia. Przedstawiciele struktur regionalnych i międzyregionalnych przedstawiali informacje dotyczące działań protestacyjnych w sekcjach, które takie działania prowadziły, a także  o odczuciach funkcjonariuszy co do kształtu porozumienia. Rada wyraziła zadowolenie z przebiegu negocjacji i jednocześnie zobowiązała Prezydium do podjęcia działań mających na celu jak najszybsze rozpoczęcia rozmów z MSWiA odnośnie spełnienia postulatów, które w porozumieniu określono jako stanowiska rozbieżne.

Rada przyjęła Uchwałę w sprawie rozszerzenia składy Rady Tymczasowej Krajowej Sekcji Pożarnictwa o Międzyregionalną Sekcję Pożarnictwa NSZZ SOLIDAROŚĆ województwa lubuskiego.

Rada przyjęła także stanowisko o konieczności jak najszybszego wprowadzenia w życie zmian w Rozporządzeniu Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Zdaniem Rady umożliwienie zajmowania części stanowisk doświadczonym funkcjonariuszom z niższych korpusów jest niezbędne gdyż Państwowa Straż Pożarna boryka się z coraz większymi brakami kadry dowódczej.

Kolejnym punktem posiedzenia było spotkanie z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej generałem brygadierem Leszkiem Suskim. Komendant Główny omówił główne kierunki działania PSP w najbliższej przyszłości. Komendant Główny PSP przedstawił również wstępną propozycję założeń rozdziału środków na podwyżki w 2019 roku. Każdy z pięciu  przedłożonych wariatów zakładał wzrost środków na uposażenie zasadnicze począwszy od propozycji rozdziału porównywalnej kwoty dla wszystkich po propozycję  rozdysponowania kwot w zależności od grupy zaszeregowania. Cześć wariantów zakładała również wprowadzenie dodatku wielkomiejskiego. Komendant Główny PSP podkreślił, że są to propozycje wstępne, a do konkretnych ustaleń ma dojść na kolejnym spotkaniu. Rada przeanalizowała każdą z propozycji, jednak jednomyślnie uznano, że stanowisko NSZZ Solidarność w tym zakresie musi być takie aby jak największa kwota została rozdysponowana w równych częściach na każdego funkcjonariusza. Do przedstawienia takiej rekomendacji zobowiązano Przewodniczącego TKSP, który będzie uczestniczył w dalszych rozmowach.

W dyskusji z Komendantem Głównym poruszono także inne kwestie m.in. wprowadzenia nowego przepisu kwalifikacyjnego czy zobowiązania kierowników jednostek organizacyjnych do wyposażenia strażaków w maseczki jednorazowe.  Komendant Główny PSP wyjaśnił również intencje polecenia dotyczącego zakazu pełnienia służb w podziale bojowym przez dowódców jrg i ich zastępców. Ma ono zapobiec nadużyciom i spowodować skupienie się dowódców na realizacji  przewidzianych na ich stanowiskach.

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …