Komunikat z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ

W dniu 17 października 2018 roku w JRG 17 W Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Tymczasowej Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ.  Program posiedzenia obejmował:

 1. Omówienie zasad rejestracji Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ
 2. Przedstawienie planowanego terminarza wyborczego
 3. Podjęcie Uchwały o kluczu wyborczym na WZD KSP.
 4. Sprawy zgłoszone.

Ad. 1. Omówiono szczegółowo procedurę rejestracji Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ, przedstawiona została Decyzja Prezydium Komisji Krajowej w tym zakresie. Prezydium poinformowało o dalszych działaniach dotyczących kwestii organizacyjnych Walnego Zjazdu Delegatów KSP, oraz szczegółowej procedury tworzenia KSP.

Ad. 2 W sprawie terminarza wyborczego do Krajowej Sekcji Pożarnictwa ustalono, iż struktury, które wyraziły akces przynależności do KSP muszą przeprowadzić Walne Zebrania Delegatów w celu wybrania na nowo delegatów na WZD KSP. Procedura ta musi zostać przeprowadzona do końca listopada 2018 roku.  Wstępnie ustalono, że terminem Walnego Zjazdu Delegatów Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ  będzie pierwsza połowa stycznia 2019 roku.

W powyższym zakresie Rada podjęła Uchwałę nr 1/2018.

Ad 3. Po dyskusji w sprawie ustalenia klucza wyborczego na WZD KSP Rada przyjęła Uchwałę nr 2/2018 w sprawie klucza wyborczego. Postanowiono, iż klucz wyborczy na kadencję 2018-2022 to jeden delegat na każde rozpoczęte 100 członków związku.

Ad 4. Rada w sprawach zgłoszonych omówiła następujące zagadnienia:

 • Przyjęto Uchwałę nr 3/2018 w sprawie reprezentowania Krajowej Sekcji Pożarnictwa w kontaktach ze stroną rządową i służbową. Do kontaktów zostali wyznaczeni Krzysztof Andura, Bartłomiej Mickiewicz, Damian Kochoń , Paweł Dela
 • Członkowie Rady wyrazili chęć przyjęcia zaproszenia w zakresie uczestnictwa w spotkaniu przewodniczących związków zawodowych funkcjonujących w służbach mundurowych organizowanym przez MSWiA w dniu 23 października 2018 roku. Członkowie Rady podkreślali iż 7 województw prowadzi akcje protestacyjne i zgłaszały konkretne postulaty. W związku z powyższym brak obecności NSZZ SOLIDARNOŚĆ na tym spotkaniu będzie bardzo źle odebrana przez środowisko. Podkreślono, aby podczas negocjacji podtrzymać dotychczasowe stanowisko NSZZ SOLIDARNOŚĆ m.in. w kwestii tzw. art. 15a oraz zwrócić uwagę na pracowników cywilnych PSP pod kątem zapewnienia wzrostu ich wynagrodzeń.
 • Członkowie Rady KSP przekazali do Prezydium pytania i sprawy które zostaną omówione na przewidzianym na 5 listopada br. spotkaniu Prezydium KSP z Komendantem Głównym PSP. Tematy zgłoszone do omówienia to:
  • Dyspozycja KG w sprawie godzin nadliczbowych dla dowódców i zastępców dowódców JRG. Podkreślono, że nie może mieć miejsca sytuacja, w której w każdym z województw inaczej interpretowane jest stanowisko KG PSP;
  • Zasady udostępniania członkom NSZZ SOLIDARNOŚĆ samochodów służbowych w celu realizacji działalności związkowej;
  • Zasady rekompensaty za czas ponadnormatywny podczas działań w Szwecji;
  • Zasady przyznawania awansów służbowych dla funkcjonariuszy w listopadzie w kontekście setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości;
  • Termin i zakres wprowadzenia nowego przepisu kwalifikacyjnego w PSP;
  • Zasady oddelegowywania funkcjonariuszy do służby w Komendzie Głównej PSP – członkowie Rady poinformowali, iż poszczególne Komendy ponoszą znaczne koszty związane z oddelegowywaniem funkcjonariuszy do służby w KG PSP;
  • Zgłoszono sprawę zasad przyznawania stopni służbowych funkcjonariuszom którzy ukończyli eksternistyczne kursy Z22 i Z23;
  • Omówienie potrzeby zapewnienia mieszkań funkcjonariuszom skierowanym do pełnienia służby poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …