Stanowisko Rady KSP NSZZ”Solidarnośc” ws. projektu Zarządzenia KG PSP zmieniającego Zarządzenie nr 9 /2007 KG PSP

Poniżej przedstawiamy treść Stanowiska Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność”  ws. projektu Zarządzenia KG PSP zmieniającego Zarządzenie nr 9 /2007 KG PSP.

W związku z przekazaniem do oceny związków zawodowych  projektu Zarządzenia zmieniającego Zarządzenie Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej, Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” przedkłada następujące uwagi.

Jako pozytywne należy określić nie narzucanie w Zarządzeniu konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych ubrania. Pozwoli to na bieżące wprowadzanie nowinek technicznych bez konieczności każdorazowej zmiany aktów prawnych. Należy jednak podkreślić, że jest to zupełnie nowe podejście do tematu środków ochrony indywidualnej dlatego, aby spełniało ono swoją rolę, w zarządzeniu powinien znaleźć się zapis, że zarządzenie określa jedynie niezbędne minimum, które ubranie powinno spełnić i dopuszczone jest dodatkowe doposażenie/rozwijanie jego konstrukcji pod warunkiem zachowania zewnętrznej wizualizacji ubrania.

Jednocześnie w ocenie Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” zmianie, doprecyzowaniu bądź wyjaśnieniu muszą zostać poddane następujące kwestie:

 • W systemie prawa obowiązuje zasada hierarchiczna zgodnie, z którą normy prawne zawarte w aktach niższego rzędu nie mogą być sprzeczne z normami pochodzącymi
  z aktów normatywnych wyższego rzędu . Wzór graficzny ubrania przedstawiony w projekcie zarządzenia jest inny niż wzór pozostający w rozporządzeniu w sprawie umundurowania strażaków PSP. Ostatnia nowelizacja rozporządzenia nie zmieniła ani nie usunęła załącznika nr 8 określającego dotychczas funkcjonujący wzór graficzny. Rodzi się zatem pytanie czy możliwe będzie kupowanie ubrań według wzoru graficznego przedstawionego w zarządzeniu?;
 • Wątpliwości budzi możliwość certyfikacji kurtki lekkiej w połączeniu ze spodniami „ciężkimi” jako zestawu. Jeżeli nawet certyfikacji będą podlegać poszczególne elementy oddzielnie to strażak ubrany w taki zestaw będzie zabezpieczony poprzez ubranie spełniające, którą z norm?
 • Wzór graficzny ubrania lekkiego nie jest zgodny z punktem 9.2 normy PN-EN 15614 bo materiał odblaskowy powinien zapewniać widzialność ze wszystkich stron opasując wyrób odzieżowy przypadku kurtki na wysokości ramion oraz tułowia;
 • W żadnym z aktów prawnych dotyczących ubrań specjalnych (jak również
  w załączniku nr 8 do rozporządzenia MSWiA – tj. wizualizacji wzoru) nie narzucono konieczności zapewnienia kieszeni na spodniach. Wizualizacja kieszeni na wzorze graficznym w zarządzeniu nie jest jednoznaczna. Potrzeba zapewnienia kieszeni na spodniach była jedną z najczęściej zgłaszanych, za pośrednictwem struktur naszego związku, przez strażaków uwag. Dlatego też Rada KS Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” oczekuje na jednoznaczne dookreślenie tej kwestii;
 • Aby kurtka lekka spełniała swoje zadania musi zapewniać komfort w każdych warunkach, także w przypadku opadów deszczu, które w naszej strefie klimatycznej są wielce prawdopodobne. W tym celu kurtka lekka powinna posiadać membranę zapobiegająca przemakaniu. Norma PN-EN 15614 nie wymaga stosowania membrany, ale też nie zabrania jej stosowania. Ponieważ w rozporządzeniu w sprawie umundurowania strażaków PSP znalazł się zapis, że kurtka lekka jest konstrukcji jednowarstwowej należy wskazać inne rozwiązanie np. polegające na zintegrowaniu membrany z warstwą zewnętrzną, ale obligujące do jej zastosowania;
 • Nieestetyczne wydaje się umieszczenie zbyt wielu elementów identyfikujących formację. Poza pełną nazwą na plecach wystarczyłoby w zupełności jedynie napis „PSP” z przodu ubrania i miejsce na jednym z rękawów na emblemat tak jak
  w przypadku dotychczas stosowanych ubrań;
 • Projekt zarządzenia w dalszym ciągu dopuszcza ubrania zarówno w kolorze żółtym, granatowym jak i w czarnym. W tym stanie rzeczy nie można będzie ujednolicić wyglądu całej formacji. Kilkukrotnie wskazywaliśmy, że cały zestaw powinien być
  w kolorze żółtym. Wskazane byłoby jedynie dookreślenie, że kurtka i spodnie ubrania specjalnego wykonana według normy PN-EN-469 powinna mieć np. kolor żółty – piaskowy, a kurtka lekka ubrania specjalnego np. kolor żółty – kanarkowy. Pozwoliłoby to na jednoznaczną identyfikację przez dowódcę stopnia ochrony ratowników, a w przypadku kurtki lekkiej przeznaczonej do działań zewnętrznych lepszą ich widoczność. Wskazane byłoby rozważenie możliwości wykonania kurtki lekkiej z tkanin wybarwiających się na jaskrawe kolory jak np. modakryl. Dopuszczenie takiej kolorystyki zwiększy w znacznym stopniu bezpieczeństwo strażaka (podnosząc jego widzialność) chociażby na drodze w słoneczny dzień a także wykluczy konieczność stosowania dodatkowych kamizelek ostrzegawczych intensywnej widzialności;
 • Brak określenia konkretnych parametrów niestety nie zabezpiecza przed kupowaniem ubrań niskiej jakości.

 

STANOWISKO

Sprawdź również

Wielkopolska sekcja spotkała się w Wolsztynie

W dniach 23-24 maja br. w Wolsztynie odbyło się posiedzenie Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa …