Komunikat z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ z dnia 12 kwietnia 2018 roku.

W dniu 12 kwietnia 2018r w JRG 17 KM PSP Warszawa odbyło się spotkanie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” na które w części pierwszej przybyli Piotr Duda – Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ”Solidarność” oraz na zaproszenie Przewodniczącego KK Piotra Dudy – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Joachim Brudziński.
W spotkaniu uczestniczyli również Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. związków zawodowych Pan Edward Zaremba oraz Przewodniczący Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ”Solidarność” Kol. Jerzy Wielgus.

Pierwszą część spotkania poprowadził Piotr Duda Przewodniczący KK NSZZ”Solidarność”
W tej części omówiono najważniejsze sprawy nurtujące środowisko strażackie w tym:

  • Brak właściwej współpracy pomiędzy Komendantem Głównym PSP a KS Pożarnictwa NSZZ”Solidarność”. Omówiono przykłady wskazujące na utrudnianie działalności związkowej. Poinformowano o podjęciu niezgodnych z prawem działań przez Komendanta Głównego PSP dotyczących zbierania danych osobowych przewodniczących struktur związkowych. Zwrócono uwagę na nie przestrzeganie Porozumienia zawartego pomiędzy Komendantem Głównym PSP a związkami zawodowymi i wskazano, że gdyby Komendant Główny PSP je przestrzegał to wiele spraw nie miałoby miejsca.
  • Przedstawiono sprawy: nierównego traktowania województw w przypadku awansów na stanowiska oficerów , którzy ukończyli podyplomowe studia zawodowe w SGSP; nieprawidłowości podczas naboru na Zaoczne Studia Inżynierskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w SGSP; nierównego rozdziału środków na nagrody i wyróżnienia dla strażaków PSP z puli Komendanta Głównego PSP w roku 2017; nierównego zdaniem KSP rozdziału środków ubezpieczeniowych na sprzęt i wyposażenie dla poszczególnych województw; niestosowanych dotąd praktyk zwalniania strażaków (oficerów) ze służby w sposób, który powoduje wymierne straty finansowe dla zwalnianych;
  • Opieszałość prac przy najistotniejszych dla strażaków przepisach tj. nowelizacji rozporządzenia mundurowego i kwalifikacyjnego. Poinformowano Ministra o wątpliwościach dotyczących właściwych sformułowań w rozporządzeniu mundurowym i wyjaśniono przyczyny opinii negatywnej. W przypadku rozporządzenia kwalifikacyjnego wskazano rozwiązanie alternatywne (tzw. zał. nr 6) – jako dokument już przygotowany i działający wcześniej, który KSP przekazała do MSWiA już w 2016 roku za pośrednictwem Przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudy.
  • Przedstawiono wniosek o pilną nowelizację rozporządzenia o czasie służby strażaków w zakresie rozliczania czasu służby strażaków przebywających na szkoleniach zawodowych wykonywanych na polecenie pracodawcy oraz zwrotu czasu wolnego za święta w soboty (wdrożenie tzw. orzeczenia TK ws Święta Trzech Króli);
  • Przypomniano wniosek o doprowadzenie do płatności za nadgodziny w wymiarze 100% stawki godzinowej;
  • Omówiono problem utraty atrakcyjności wynagrodzeń strażaków oraz systemu  motywacyjnego w PSP i konieczności przeprowadzenia analizy tego stanu.
  • Omówiono kwestię wprowadzenia racjonalnych rozwiązań dotyczących dodatkowego zarobkowania przez strażaków;
  • Zawnioskowano o pilne doprowadzenie do wprowadzenia nowelizacji przepisów dotyczących rozliczania zwolnień lekarskich;

Podsumowując dyskusję Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  zapowiedział gruntowną analizę postulatów i wniosków jakie zostały przedłożone w czasie spotkania.  Poinformował, że w pierwszej kolejności rozpatrzy możliwość wdrożenia tych przepisów, które spowodują jak najmniejsze skutki finansowe dla budżetu Państwa a pozwolą na sprawniejsze funkcjonowanie formacji. Przewodniczący KK Piotr Duda uznał, że należy istotnie przyjrzeć się sytuacji w Państwowej Straży Pożarnej, pod kątem dialogu ze stroną społeczną. Pan Minister Joachim Brudziński poinformował przy tym, że jest otwarty na współpracę ze związkami zawodowymi i będzie rozmawiał ze wszystkimi związkami zawodowymi działającymi w strukturach MSWiA, które taką wolę i chęć wyrażą.

Po spotkaniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda podsumował spotkanie, a następnie poinformował Radę o działaniach Komisji Krajowej NSZZ”Solidarność” na forum ogólnym oraz omówił prace i działania związku
w Radzie Dialogu Społecznego. Ponadto w czasie dyskusji odpowiadał na zadawane przez kolegów pytania.

W drugiej części posiedzenia Rada Sekcji podjęła uchwałę dotyczącą zwołania Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” na dni 22,23 i 24 maja 2018r. WZD KSP NSZZ”Solidarnosć” odbędzie się w województwie mazowieckim.

Ponadto Rada Sekcji po długiej dyskusji przyjęła pozytywną opinię do projektu rozporządzenia płacowego strażaków PSP. Opinia ta ma jednak złożone uwagi dotyczące spłaszczenia siatki płac, co wiąże się ze zmniejszeniem motywacji do awansów na wyższe stanowiska; wskazała że po raz pierwszy podwyżka nie obejmie stanowisk powyżej grupy „9”  co powoduje pewien dysonans. Zauważono jednak, że środki na podwyżkę w roku 2018 zostały pozyskane z inicjatywy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, która nie była wywołana protestami związkowymi oraz na fakt, iż podwyżka ta ma zabezpieczone skutki przechodzące tj. nie spowoduje obniżenia zaplanowanej w ustawie modernizacyjnej kwoty podwyżek na rok 2019. Dlatego też Rada Sekcji uznała, że pomimo wady spłaszczenia stawek w grupach należy zaopiniować projekt pozytywnie i oczekiwać szybkiego uruchomienia tych podwyżek.

 

 

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …