Komunikat wspólny KSP NSZZ”Solidarność”, ZZS Florian, NSZZ pracowników Pożarnictwa w sprawie nowego umundurowania dla strażaków

W dniu 27 grudnia 2017 r. w KG PSP odbyło się spotkanie dotyczące prac nad zmianami umundurowania i środków ochrony indywidualnej strażaków. Doszło do niego dzięki wspólnemu wnioskowi przewodniczących wszystkich związków zawodowych funkcjonujących w PSP.

W spotkaniu brali udział: Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Marek Jasiński, Dyrektor Biura Logistyki KG PSP st. bryg. Andrzej Oklesiński, st. bryg. Robert Czarnecki oraz starszy specjalista w gabinecie KG PSP Dariusza Kubel reprezentujący stronę służbową. Ze strony związkowej obecni byli Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZS „Florian” Krzysztof Oleksak, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa Krzysztof Hetman. Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” reprezentowali Łukasz Latawski (KP PSP Nysa) oraz Maciej Łozowski (KM PSP Białystok).

Na początek nadbryg. Marek Jasiński przedstawił historię zmian przepisu mundurowego ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych w ciągu ostatniego dziesięciolecia. Przedstawiciele strony służbowej podkreślali nakład pracy jaką wykonał Komendant Główny PSP
gen. brygadier Leszek Suski  w celu przekonania kierownictwa resortu o ważności wymiany umundurowania. Nadbryg. Marek Jasiński poinformował również, że pismem z dnia 8 grudnia 2017 r. Minister Obrony Narodowej wyraził zgodę na przejęcie efektu prac z projektu FIREGUARD 2015. To właśnie na bazie rozwiązań z powyższego projektu przygotowano propozycję zmian ubrań specjalnych.
KG PSP przygotowała projekt zmiany rozporządzenia mundurowego, który znajduje się obecnie w uzgodnieniach międzyresortowych. Projekt poza zmianami w części dotyczącej skutków finansowych nie różni się od wersji przedłożonej związkom zawodowym w kwietniu 2017 r. W stosunku do obecnego rozporządzenia zawiera on szereg uogólnień m.in. dopuszczenia większej ilości kolorów ubrań.

Jednocześnie zmianie ma ulec rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (m.in. usunięcie zapisu o wadze ubrania specjalnego). Zmiany obu rozporządzeń powinny wejść w życie nie później niż pod koniec I kwartału 2018 roku. Szczegółowe rozwiązania dotyczące ubrań specjalnych znaleźć by się miały natomiast w nowym zarządzeniu KG PSP. Według strony służbowej pozwoliłoby to na:

– pominięcie konieczności przechodzenia procedury notyfikacyjnej UE,

– bieżące wprowadzanie (poprzez zmiany w samym zarządzeniu) ewentualnych nowinek technicznych,

– możliwość wykorzystania, do zużycia, obecnie użytkowanych ubrań.

W ocenie kierownictwa Komendy Głównej PSP w drugim kwartale przyszłego roku będzie mogło rozpocząć się wdrażanie nowego umundurowania (umundurowanie specjalne tzw. ciężkie plus kurtka lekka). Proces wymiany całości ubrań specjalnych trwałaby nie mniej niż 3 lata.

Po wejściu w życie przepisów umożliwiających zmianę ubrań specjalnych ruszyć mają prace nad wymianą kolejnych elementów ubioru strażaków tj. wprowadzenie bielizny pod barierowej i zmianę ubrania koszarowego. W wyniku prowadzonej dyskusji Przewodniczący ZZS „Florian” zgłosił wniosek o przedłożenie przez Komendanta Głównego PSP pisemnej informacji z dotychczas podjętych działań w zakresie zmiany umundurowania. Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” zwrócili natomiast uwagę na problem konserwacji/serwisowania ubrań specjalnych. Dotychczas nie przewidziano w tym zakresie rozwiązań systemowych. Związkowcy podkreślili, że ma to bezpośredni związek z chorobami nowotworowymi u strażaków. Przypomniano również o konieczności wprowadzenia w należnościach drugich rękawic tzw. technicznych gdyż obecnie strażacy często uzupełniają swoje środki ochrony na własny koszt.

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …