Posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ 5-6 grudnia 2017 roku

W dniach 5 i 6 grudnia 2017r. w Pruszkowie pod Warszawą odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność”  podczas którego omówiono:

 • Brak informacji na temat nowelizacji rozporządzenia o umundurowaniu strażaków.
  Prezydium omówiło sytuację w której od maja br. nie ma żadnej informacji na temat postępu prac nad nowymi ubraniami specjalnymi oraz nad nowelizacją rozporządzenia MSWiA ws. umundurowania strażaków. Przewodniczący poinformował również, że do dnia 5 grudnia br. nie otrzymał odpowiedzi ze strony Komendanta Głównego PSP ani zaproszenia, do rozmów
  z Komendantem Głównym PSP pomimo wspólnego wystąpienia przewodniczących trzech central związkowych. Prezydium uznało, że dalsze zwlekanie w tej sprawie jest szkodliwe dla strażaków a dalszy brak efektów prac strony służbowej doprowadzi do utraty środków zapisanych w ustawie modernizacyjnej, przeznaczonych na wymianę ubrań specjalnych.
  Prezydium przy współudziale specjalistów spoza straży, omówiło kwestię ubrań specjalnych ciężkich i lekkich oraz odzieży termo aktywnej. Prezydium podjęło decyzję o własnych pracach nad nowelizacją rozporządzenia
  o umundurowaniu strażaków. Prezydium przedstawi do konsultacji społecznej propozycje rozwiązania obecnej sytuacji na przełomie stycznia i lutego 2018r.
 • Zbieranie danych osobowych przewodniczących struktur związkowych przez Komendanta Głównego PSP.
  Prezydium KS Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” poparło stanowisko zawarte przez Przewodniczącego KS Pożarnictwa w piśmie skierowanym do Komendanta Głównego PSP ws. niezgodnego z prawem zbierania zbiorów danych osobowych przewodniczących wszystkich struktur związkowych
  w połączeniu z funkcjami służbowymi. Prezydium poleciło Przewodniczącemu KS Pożarnictwa przedłożyć informację w tej sprawie Przewodniczącemu Komisji Krajowej – Piotrowi Dudzie. Ponadto Prezydium podjęło decyzję
  o dalszym działaniu w tym zakresie.
 • Projekt rozporządzenia MSWiA ws. postępowania kwalifikacyjnego podczas przyjmowania kandydatów do służby oraz projekt rozporządzenia MSWiA ws. okresowych badań lekarskich oraz okresowych testów sprawności fizycznej.
  Prezydium omówiło obydwa projekty wskazując na szereg wątpliwości i pytań. W sposób szczególny omówione zostały kwestie testów sportowych w obydwu projektach budzące szereg pytań  oraz kwestii na ile konieczne są wyśrubowane wartości testów. Przewodniczący poinformował, że oczekuje na uwagi od wszystkich struktur do 15 grudnia 2017r. Zwrócił się również  prośbą o szerokie rozpropagowanie niniejszych projektów ze względu na ich istotę.
  W chwili obecnej projekty są w opiniowaniu związkowym i można wnosić uwagi, natomiast po procesie opiniowania, wszelkie zapisy nieskorygowane będą wpływały na wartość zdawanych testów oraz na kwestię sposobu przeprowadzania badań profilaktycznych.  Prezydium zwraca również uwagę, że znaczna część strażaków będzie pełniło służbę do 55 roku życia, dlatego oprócz  zaostrzania testów powinny być utworzone warunki faktycznego korzystania z turnusów rehabilitacyjnych itp.
 • Omówienie prac prowadzonych nad projektem ustawy o jawności życia publicznego.
  Prezydium omówiło prace prowadzone nad projektem ustawy o jawności życia publicznego. Omówiono kwestie uwag już zgłoszonych oraz zaakceptowanych przez przedstawicieli Rady Dialogu Społecznego. W związku z tym, że zgłoszono wiele uwag do niniejszego projektu w chwili obecnej prace nad niniejszym projektem wróciły do fazy przygotowania na posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. Prezydium KS Pożarnictwa będzie dalej monitorowało prace nad niniejszym projektem ustawy.
 • Wybory w strukturach związkowych.
  Prezydium omówiło harmonogram prac, który uzależniony jest także od harmonogramu zebrań wyborczych. Prezydium przypomina, że do 31 stycznia 2018 r. powinny odbyć się wybory w strukturach podstawowych (organizacjach zakładowych i międzyzakładowych) zaś do połowy marca 2018r. wybory w strukturach wojewódzkich. Walne Zebranie Delegatów KS Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” odbędzie się w trzeciej dekadzie kwietnia 2018r. Prezydium przypomina również, że zgodnie z postanowieniami Krajowej Komisji Wyborczej NSZZ”Solidarność” oraz uchwały Rady KS Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” wybory w strukturach nadzorują właściwe Regionalne Komisje Wyborcze oraz Prezydium KS Pożarnictwa NSZZ”Solidarność”.

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …