Komunikat z posiedzenia Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ

W dniu 5 kwietnia 2017 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność”.

W czasie Prezydium omówiono najważniejsze tematy oraz zadania na najbliższe miesiące do opracowania i wykonania przez Sekcję.

W pierwszej części omówiono sprawy i zdarzenia, które wydarzyły się po ostatnim posiedzeniu Prezydium KSP, które odbyło się w Wolsztynie. Informację przedstawił Przewodniczący KSP, a uzupełniali poszczególni członkowie Prezydium, którzy realizowali wyznaczone zadania.

Następnie omówiono:

 • projekt zmiany ustawy o ochronie przeciwpożarowej dotyczący zmiany sposobu dysponowania środkami z odpisów obowiązkowych ubezpieczeń od ognia;
 • projekt tzw. ustawy o Biurze Nadzoru Wewnętrznego (Kontroli Wewnętrznej) MSWiA oraz o zmianach w ustawie o PSP
  i wynikających z niniejszego implikacji;
 • podjęto decyzję o wystąpieniu do Komisji Krajowej NSZZ”Solidarność” oraz Komendanta Głównego PSP
  z wnioskiem ws. nowelizacji przepisu kwalifikacyjnego
  i przywrócenia załącznika nr 6;
 • podjęto decyzję o wystąpienie do Komisji Krajowej NSZZ”Solidarność” oraz Komendanta Głównego PSP
  z wnioskiem ws. nowelizacji rozporządzenia o czasie służby tak by za Święto Trzech Króli i inne święta przypadające w soboty – wprowadzono czas wolny (zmniejszenie normatywu czasu służby) oraz zmieniono § 16 niniejszego rozporządzenia w celu rozliczania czasu szkolenia poza jednostkami szkolnymi PSP tak samo jak w szkołach PSP;
 • przyjęto preliminarz wydatków Krajowej Sekcji Pożarnictwa na rok 2017;
 • omówiono postępy prac zespołu KG PSP do nowelizacji rozporządzenia o umundurowaniu strażaków PSP. Informacja przedstawiona przez przedstawiciela KSP NSZZ”Solidarność” spowodowała konieczność zastanowienia się, czy tak samo jak
  w przypadku przepisu kwalifikacyjnego i o czasie służby – nie należy wystąpić poprzez Komisje Krajową NSZZ”Solidarność”
  o nowelizację przepisu;
 • omówiono projekt nowelizacji Regulaminu KSP zgodnie ze wskazaniami Krajowej Komisji Wyborczej. Ustalono, ze projekt zostanie w najbliższych dniach rozesłany do członków Rady Sekcji oraz przewodniczących struktur wojewódzkich, tak by na najbliższym posiedzeniu Rady Sekcji po zgłoszonych poprawkach – uzyskał akceptację.
 • omówiono zasygnalizowane sprawy i wydarzenia z różnych województw. W szczególności omówiono sytuację w KP PSP Giżycko (woj. warmińsko-mazurskie);
 • omówiono kwestię braku projektu ustawy o nowelizacji tzw. ustawy o L-4.

 

Prezydium w sposób szczególny omówiło protokół Komisji Rewizyjnej KSP NSZZ”Solidarność” oraz przedstawione w nim uwagi i wnioski. Skarbnik KSP oraz Sekretarz KSP, którzy brali udział w kontroli odnieśli się szczegółowo do wniesionych zastrzeżeń i uwag. Przewodniczący KSP poinformował, że w przypadku spraw oczywistych wnioski Komisji Rewizyjnej zostały wdrożone niezwłocznie. Prezydium postanowiło, że na posiedzeniu Rady Sekcji KSP NSZZ”Solidarność” omówi wszystkie uwagi Komisji Rewizyjnej KSP NSZZ”Solidarność” oraz złoży szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie.

 

Ponadto na zakończenie posiedzenia Prezydium KSP NSZZ”Solidarność” rezygnację z funkcji członka Prezydium złożył kol. Mariusz Rosiński (KP PSP Zduńska Wola).

Poniżej przedstawiamy treść podjętych przez Prezydium decyzji.

DECYZJA nr 2/2017

DECYZJA nr 3/2017

 

 

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …