Posiedzenie podzespołu ds. służb mundurowych Forum Dialogu Społecznego

W dniu 21 kwietnia 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie podzespołu problemowego ds. służb mundurowych działającego w ramach Zespołu ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego, które prowadził Mariusz Tyl, Przewodniczący podzespołu (Forum ZZ). Ze strony Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność w spotkaniu brał udział Robert Osmycki.

Oprócz statutowych członków podzespołu w spotkaniu wzięli udział również: Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów, Policji, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, zaproszeni goście oraz eksperci.

Dyskusja koncentrowała się wokół następujących głównych tematów:

  • wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 03.03.2015r. sygn. akt K 39/13 poprzez włączenie funkcjonariuszy Służby Celnej do ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin – analiza art. „15 a” ustawy;
  • projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy numer 30);
  • zapewnienia bezpieczeństwa w związku z organizacją XXXI Światowych Dni Młodzieży w dniach 27-31 lipca 2016 roku i Szczytu NATO w dniach 8 – 9 lipca 2016 roku;
  • założeń ustawy modernizacyjnej na lata 2017-2020 dla wszystkich służb mundurowych.

 

Następne posiedzenie Podzespołu odbędzie się w dniu 23 maja br.

 

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …