Komunikat nr 12 /2015

W dniu 5 października 2015r. odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność”, podczas którego omówiono dotychczasowe działania protestacyjne oraz podjęto decyzję co dalszego postępowania.

W pierwszej kolejności podsumowano działania protestacyjne od 30 marca br. do 19 sierpnia br. a następnie działania po podjęciu uchwały nr 9/2015 w sprawie rozszerzenia Akcji Protestacyjnej.

Członkowie Rady KSP NSZZ”Solidarność” zwrócili uwagę, że w ostatnim czasie do Akcji Protestacyjnej włączyli się również strażacy zrzeszenie w różnych związkach zawodowych a także w dużej liczbie strażacy niezrzeszeni. Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” pragnie tą drogą wyrazić podziękowania wszystkim, którzy brali udział do tej pory w proteście.

W sposób szczególny omówiono protest w dniach 22 – 25 września br. w formie Miasteczka Namiotowego. Omówiono jego skutek medialny oraz efekty wymiernych realizacji żądań związku.

Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” zauważa, że w czasie całego protestu wystąpiły następujące zdarzenia:

• O sytuacji w Państwowej Straży Pożarnej powiadomione zostało społeczeństwo poprzez media wszelkiego rodzaju. Na protest w ostatnich dniach zwróciły uwagę nie tylko media lokalne ale także media ogólnokrajowe w tym najważniejsze telewizje publiczne i prywatne;

• Pomimo uznanych jako niezadawalający efekt, należy zauważyć, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekazało ok. 3,4 mln złotych na pokrycie kosztów wzrostu wysługi lat, a w czasie ostatnich rozmów przekazano informację o dalszym poszukiwaniu dodatkowych środków dla komend powiatowych;

• Pomimo niezadawalającej propozycji wstępnie 4% a w chwili obecnej 4,6% wzrostu funduszy wynagrodzeń na rok 2016, należy przypomnieć, że jest to pierwsza od października 2012 roku kwota zapisana w projekcie budżetu na rok przyszły wraz z kosztami przechodzącymi;

• Po raz pierwszy od 2008 roku oficjalnie zaplanowano podwyżki dla pracowników m.in. w Państwowej Straży Pożarnej ze wskaźnikiem wzrostu 6% na 2016 rok. Trzeba przypomnieć, że w roku 2014 podniesiono wynagrodzenia pracownikom PSP kosztem funduszy wynagrodzeń strażaków, a środki przekazana na fundusze wynagrodzeń dla pracowników PSP w roku 2015 jedynie pokryły te koszty;

• W projekcie budżetu państwa na 2016 rok znalazły się środki w kwocie ok. 8,3 mln złotych na pokrycie kosztów wysługi lat dla Państwowej Straży Pożarnej oraz ok. 10 mln złotych na wydatki bieżące komend powiatowych;

• Powołane zostało Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych.

Rada Krajowej Sekcji NSZZ”Solidarność” nadal podtrzymuje, że zaproponowane rozwiązanie nie jest realizacją żądań związku w takiej części, którą można byłoby uznać za zadowalającą.

W części dotyczącej ustalenia dalszych kroków, Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” wzięła pod uwagę fakt, że do 30 września br. projekt budżetu państwa na 2016r. powinien wpłynąć do Sejmu RP. Ponadto ze względu na okres kampanii wyborczej uprawnienia Rządu RP zostały mocno ograniczone. Podobnie parlament w którym Senat RP odbył ostatnie posiedzenie 1 października br. a Sejm RP zakończy prace 12 października br. W tej sytuacji Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” podjęła uchwałę nr 12/2015 o zawieszeniu Akcji Protestacyjnej do czasu powołania nowego Rządu i Ministra Spraw Wewnętrznych.

Rada KSP NSZZ”Solidarność” podejmując uchwałę wzięła pod uwagę sytuację w której do czasu powołania nowego rządu oraz do czasu wznowienia prac parlamentu nad projektem budżetu państwa na rok 2016, nie ma strony uprawnionej do prowadzenia negocjacji i rokowań. Dlatego też prowadzenie akcji protestacyjnej w tym czasie mija się z celem.

Rada KSP NSZZ”Solidarność” podkreśla, że Akcja Protestacyjna została zawieszona a nie zakończona. O dalszym przebiegu Akcji Protestacyjnej i o formach protestu Rada będzie podejmowała decyzje po powołaniu nowego Rządu.

Podczas posiedzenia Rady Krajowej omówiono także wydarzenia w województwach. W wypowiedziach zauważano, że wielu komendantów negatywnie odnosiła się do Akcji Protestacyjnej pomimo tego, że najważniejsze postulaty dotyczą wzmocnienia finansowego komend powiatowych i miejskich. Ponadto omówiono kwestie związane z różnymi wydarzeniami w województwach czy też poszczególnych komendach. Odniesiono się również do rozpowszechnianej przez strukturę dolnośląską wojewódzką ZZS FLORIAN opinii prawnej, za pomocą drogi służbowej, która wskazuje, że strajkowanie w Państwowej Straży Pożarnej jest niedopuszczalne. Rada KSP NSZZ „Solidarność” wyraziła stanowisko, że opinia ta nie dotyczy Akcji Protestacyjnej prowadzonej przez KSP, ponieważ nie ma ona znamion strajku a jest protestem co jest dopuszczalne w naszym przypadku. Ponadto wyrażono dezaprobatę dla działań komendantów powiatowych, którzy nakazywali strażakom podpisywać się pod niniejszą opinią ze stwierdzeniem, że się z nią zapoznali. Rada KSP wyraża zdanie, że są to niedozwolone praktyki tłumienia działalności związkowej, dlatego po przeanalizowaniu tego typu zdarzeń podejmie stosowne działania.

Po posiedzeniu Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” przedstawiciele Rady wzięli udział w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie rozpatrzenia skargi konstytucyjnej w kwestii braku możliwości zrekompensowania finansowego nadgodzin wypracowanych przed 1 lipca 2010r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że nowelizacja ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z 2010r. w części zaskarżonej jest zgodna z Konstytucją co oznacza, że strażacy mogą odzyskać powyższe nadgodziny tylko w drodze wymiaru czasu wolnego. W części zaskarżonej dotyczącej wysokości kwoty rekompensaty Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie, ponieważ ta część wniosku nie była od początku przedmiotem sprawy wniesionej przez strażaka-emeryta. Dokładna informacja w zakresie skutków wyroku zostanie przekazana do organizacji związkowych po otrzymaniu uzasadnienia.

/-/Robert Osmycki

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …