Relacja z posiedzenia rady KSP NSZZ ”Solidarność”

W dniach 5 – 6 listopada w Niepokalanowie odbyło się spotkanie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność”, którego najważniejszym punktem była kwestia braku podwyżek wynagrodzeń dla strażaków PSP.
W celu poznania faktycznej sytuacji oraz by podjąć stosowne decyzje, na początku spotkania gościem posiedzenia był Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz. Wraz z Komendantem Głównym PSP przybyli zastępca Komendanta Głównego PSP nadryg. Piotr Kwiatkowski oraz Dyrektor Biura Kadr st.bryg Tomasz Zając, doradca KG PSP st.bryg. Ireneusz Królik oraz rzecznik prasowy KG st.bryg. Paweł Frątczak.

f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7
Przypomnijmy że w związku informacją uzyskaną od Komendanta Głównego PSP w czasie spotkania z przedstawicielami strażackich związków zawodowych Republiki Czech, Węgier, Słowacji i Polski w KP PSP w Dębicy w dniu 12 września 2014 że w projekcie budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na rok 2015 zapisano dodatkowe środki na podwyżki dla funkcjonariuszy służb podległych MSW. Podwyżki miały być równe dla wszystkich według podobnych zasad jak w roku 2013. Wobec zmiany Rządu a także w wyniku powyższych informacji, Prezydium postanowiło wstrzymać się z podjęciem działań protestacyjnych do czasu powołania nowego Ministra i poznania jego stanowiska w tej sprawie.
Pan Komendant Główny PSP spotkanie z Krajową Sekcją Pożarnictwa rozpoczął od przekazania informacji, że pomimo wcześniejszych zapewnień w budżecie nie zaplanowano środków finansowych na wzrost uposażeń na rok 2015. Jednocześnie wyraził swoje stanowisko, że pomimo wszystko należy nadal prowadzić dialogu z Ministrem Spraw Wewnętrznych oraz nie podejmować akcji protestacyjnej.
Informacja taka spotkała się z ogromną falą niezadowolenia i krytyki ze strony członków Rady. Wyrazili oni je składając w kierunku Pana Komendanta Głównego PSP zapytanie czy w związku z wcześniejszymi informacjami i obietnicami mówiącymi że wszystko idzie w dobrym kierunku i środki finansowe na podwyżki są planowane oraz prośbami o rozwagę i nie przystępowaniem do akcji protestacyjnej, czy Pan Komendant poczuwa się do odpowiedzialności i poda się do dymisji. Komendant Główny PSP przyznał, że nie jest zadowolony z zaistniałej sytuacji, jednak uważa, że dokonał wszystkiego co do niego należało wobec powyższego nie widzi powodu do składania dymisji. W związku z dużym rozgoryczeniem członków Rady, Komendant Główny PSP zobowiązał się dołożyć wszelkich starań mających na celu doprowadzenie do spotkania Prezydium Rady z Panią Minister Spraw Wewnętrznych. Ponadto Komendant Główny PSP poinformował, że udało się uzyskać dla jednostek organizacyjnych PSP, dodatkowe środki na podwyżki dla pracowników cywilnych a także prowadzone SA prace nad nowym trybem wyliczania wysługi lat dla strażaków ze stażem 20 lat i więcej (niestety na tą operację nie przewidziano dodatkowych środków).
Po za problemem podwyżek omówiono kwestię złożonego wniosku przez Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność” w sprawie zawarcia nowego Porozumienia o współpracy oraz kwestię wieloletniej pracy Komendy Głównej PSP nad nowymi wzorami ubrań specjalnych i koszarowych. Uznano, że procedura projektowania nowych rozwiązań trwa stanowczo za długo.
W dalszej części spotkania w kierunku Pana gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza spłynęło szereg pytań związanych ze sprawami poszczególnych województw i funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej.
Kol. Andrzej Bartkowiak poruszył sprawę rozlokowania Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczej w Poznaniu na inne jednostki wyrażając obawy, czy nie jest to próba rozwiązania grupy. Pan Komendant zapewnił że o rozwiązaniu grupy nie może być w tej chwili mowy jednocześnie poinformował że skontaktuje się z Komendantem Miejskim w Poznaniu w celu rozwiązania sprawy budynku dla ww grupy.
Kol. Leszek Pelc zwrócił się do Komendanta Głównego z zapytaniem o funkcjonariuszy, którzy brali udział w działaniach Bośni – moduły pompowe – do dnia dzisiejszego strażakom nie został rozliczony czas pracy w tym dodatki szkodliwe. Pan Komendant zobowiązał się przyjrzeć sprawie i w najbliższym czasie udzielić odpowiedzi na to pytanie, jednocześnie zwrócił uwagę że w podobnych działaniach do tej pory nie było problemu z rozliczaniem czasu pracy.
Kol. Tomasz Richert poruszył sprawę dotyczącą pełnienia służby w podziale bojowym przez pracowników ośmiogodzinnych. Czyli sprawę tak zwanego schodzenia z ilości nadgodzin stosując metodę zastępowania funkcjonariuszy podziału bojowego pracownikami systemu ośmiogodzinnego na czas 7-8 godzin. Komendant Główny PSP wyraził jednoznacznie niezadowolenie z takiego postępowania poszczególnych komendantów Miejskich/Powiatowych czy też Wojewódzkich. Poprosił o natychmiastowe informowanie o ww sytuacjach uznając to za zjawisko wręcz patologiczne i niedopuszczalne, złożył zapewnienie że każdy przypadek zgłoszony zostanie pozytywnie rozwiązany.
Kol. Leszek Błaszczyk zaznaczył że w związku z niedoszacowaniem budżetów komend zaczyna brakować pieniędzy na bieżące ich funkcjonowanie. Poruszył również sprawę przepisu kwalifikacyjnego dotyczącego starszego operatora sprzętu specjalnego a dokładnie wymogu posiadania wykształcenia technika pożarnictwa. Pan Komendant obiecał pochylić się nad problemem, informując jednocześnie, że problem przepisu kwalifikacyjnego powinien zostać rozwiązany w pierwszej połowie 2015 roku.
Zadano także pytanie o kursy uzupełniające dla podoficerów. Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Piotr Kwiatkowski wyjaśnił jaka jest polityka Komendy Głównej PSP poinformował także, że w najtrudniejszej sytuacji są województwa wielkopolskie, dolnośląskie i śląskie. Komendant poruszył również sprawę wprowadzonych szkoleń jednoetapowych które jak zaznaczył znacznie skróciły okres oczekiwania na uprawnienia podoficerskie.
Po zakończeniu spotkania z Panem Komendantem Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa postanowiła, że postulat wzrostu wynagrodzeń oraz waloryzacji wynagrodzeń dla strażaków jak również podniesienie stawki za nadgodziny do co najmniej 100% wartości wynagrodzenia jest priorytetem Rady w najbliższym czasie. Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa nie jest usatysfakcjonowana projektem nowego sposobu naliczania wysługi lat dla strażaków.
Członkowie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” wyrazili bardzo duże niezadowolenie zaistniałą sytuacją i w związku z tym rozważała możliwości różnych działań. W czasie dyskusji analizowano postępowanie Komendanta Głównego PSP, w wyniku czego wniesiono rozważenie udzielenia Komendantowi Głównemu PSP votum nieufności. Rozważano również rozpoczęcie Akcji Protestacyjnej. Rada Sekcji przeanalizowała również działania innych związków w kwestii braku podwyżek.
W wyniku burzliwych dyskusji przyjęto na najbliższy okres następujące działania:
– Rada Sekcji powołała zespół negocjacyjny do prowadzenia rozmów z Minister Spraw Wewnętrznych. W skład zespołu wchodzą Robert Osmycki, Leszek Błaszczyk, Damian Kochoń, Wiesław Wojciechowski, Maciej Łozowski, Piotr Socha, Leszek Pelc. Dodatkowo zespół został upoważniony do przedstawienia MSW stanowiska Rady odnośnie problemów związanych ze służbą. Po zakończonych rozmowach zespół przedstawi sprawozdanie Radzie KSP, co będzie stanowiło podstawę do dalszych działań
– Rada Sekcji zobowiązała Prezydium do wystąpienie do Pana Komendanta Głównego o pełną dokumentację wszelkich czynności podjętych przez Pana Komendanta zmierzających do wzrostu uposażeń na rok 2015;
– Rada Sekcji przyjęła Stanowisko ws. braku podwyżek wynagrodzeń na rok 2015 dla strażaków PSP;
– Rada Sekcji wystąpi do wszystkich parlamentarzystów oraz Rządu i wojewodów z PETYCJĄ oceniającą pominięcie postulatu wzrostu wynagrodzeń strażaków PSP na rok 2015;
– Rada Sekcji postanowiła nie ogłaszać Akcji Protestacyjnej jednak zobowiązała Prezydium do przygotowania pikiety pod Sejmem w czasie II czytania budżetu państwa;
Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” oprócz spraw płacowych omówiła następujące sprawy:
– przepis kwalifikacyjny w zakresie zmiany wymagań kwalifikacyjnych dla stanowiska „starszy operator sprzętu specjalnego”:
Mając na uwadze wagę tego problemu Krajowa Sekcja Pożarnictwa przyjęła uchwałę w której zwraca się do Komisji Krajowej z prośbą o wystąpienie do Rządu RP ws. zmiany Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych ws. kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku w PSP, polegającej na zniesieniu obowiązku posiadania tytułu technika pożarnictwa oraz stopnia aspiranta do zajmowania stanowiska „starszy operator sprzętu specjalnego”. Ponadto Rada Sekcji przedłoży Komendantowi Głównemu PSP wnioski do nowelizowanego przepisu kwalifikacyjnego, po zebraniu propozycji ze struktur wojewódzkich.
– rozporządzenie o czasie służby w zakresie zmiany rozliczania czasu służby:
W związku z wprowadzeniem zmiany w przepisie o czasie służby w policji, polegającej na doliczaniu do czasu służby okresu przygotowania do lub zdania służby wymiar czasu nie dłuższy niż 30 minut. Zmiana jest oparta o stosowne postanowienia sądów.
– Ustawodawcza Inicjatywa Obywatelska ws. płacenia rekompensaty za nadgodziny, służbę w soboty i święta oraz za służbę w nocy. Rada przyjęła do wiadomości, że istnieje taka propozycja, jednak stosowne stanowisko przedłoży po zapoznaniu się konkretną propozycją ustawy. W chwili obecnej bez projektu ustawy nie można wyrazić żadnej oceny;
– Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego ws. oceny art.15a ustawy emerytalnej (tj. w sprawie uprawnień emerytalnych dla zatrudnionych po 1 stycznia 1999r.). Rada zapoznała się z niniejszym jednak nie oceniła w.w. wniosku, ponieważ dotyczy on zapytania do Trybunału Konstytucyjnego.
– inne sprawy:
Przewodniczący poinformował, że grupa brokerska MENTOR S.A. wystąpiła z zapytaniem do kilku ubezpieczalni z zapytaniem o ubezpieczenie dla strażaków PSP od utraty zarobków w wyniku L-4. W chwili obecnej trwają ostatnie zapytania.

Mariusz Morawski
Robert Osmycki
Komunikat z posiedzienia Rady -Niepokalanow – listopad 2014

Sprawdź również

Podwyżki strażaków, sytuacja cywili i ustawa o ochronie ludności tematami obrad Rady KSP NSZZ „Solidarność”

Hotel Rudnik w Grudziądzu był miejscem obrad Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, które odbyły …