Relacja z posiedzenia rady KSP NSZZ ”Solidarność”

W dniach 28-29 sierpnia w Gliwicach odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.
Spotkanie rozpoczęło się od sprawozdania przewodniczącego KSP kol. Roberta Osmyckiego z działań jakie Prezydium KSP podejmowało i prowadziło w okresie wakacyjnym. Przewodniczący poinformował Radę, że w okresie wakacyjnym kilkukrotnie doszło do spotkań z Panem Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadierem Wiesławem Leśniakiewiczem, nadbrygadierem Piotrem Kwiatkowskim oraz Podsekretarzem Stanu Panem Stanisławem Rakoczym.
Przewodniczący zaznaczył że na ręce pana Komendanta Głównego zostały złożone wszystkie stanowiska jakie w ostatnim czasie podjęła Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa.

Kolejnym punktem posiedzenia Rady KSP było spotkanie z przedstawicielem MENTOR S.A Panią Magdaleną Serafin w prawie omówienia sposobu wdrażania nowego systemu ubezpieczeń w poszczególnych województwach. W związku z sygnałami, że nie we wszystkich województwach system wdrażania a przede wszystkim sposób przedstawiania nowych ofert ubezpieczeniowych jest prowadzony w sposób rzetelny i prawidłowy prosimy monitorowanie i niezwłoczne informowanie o wszystkich nieprawidłowościach i wątpliwościach na adres mailowy KSP: skpnszz@wp.pl .
Najważniejszym punktem posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa była sprawa braku zaplanowanego wzrostu wynagrodzeń w budżecie państwa dla strażaków oraz pracowników cywilnych Państwowej Straży na 2015 r. Na początku lipca br. przewodniczący KSP złożył do Ministra Spraw Wewnętrznych stanowisko w którym Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność” oczekuje od Ministra Spraw Wewnętrznych niezwłocznego i skutecznego działania w zakresie zapewnienia wzrostu funduszy na wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na 2015 rok. KSP ostrzegała również, iż brak zaplanowania środków finansowych w budżecie na rok 2015 spowoduje rozważenie przez Radę KSP „Solidarność” podjęcia wszelkich przewidzianych prawem działań do Akcji Protestacyjnej włącznie.

W związku z powyższym oraz z faktem braku odpowiedzi strony Rządowej na złożone Stanowisko Krajowej Sekcji Pożarnictwa, Rada Sekcji upoważniła Prezydium do przeprowadzenia posiedzenia Prezydium w drugiej połowie września br. podczas którego, zostanie powołany SZTAB PROTESTACYJNY. Zadaniem Sztabu Protestacyjnego będzie niezwłoczne podjęcie decyzji o ewentualnym terminie i formach rozpoczęcia AKCJI PROTESTACYJNEJ.
Kolejnym punktem było omówienie prac nad porozumieniem z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej a Krajową Sekcją Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. W chwili obecnej trwa wymiana propozycji do porozumienia które mają doprowadzić do sprecyzowania zapisów porozumienia.
Po raz kolejny Rada KSP pochyliła się nad sposobem wdrażania ustawy o zwolnieniach lekarskich L-4. Rada uznała, że zapisy ustawy nie wyczerpują różnych zdarzeń jakie niesie życie. Ponadto stwierdzono, że brak zapisów w ustawie upoważniających Ministra Spraw Wewnętrznych do wydania przepisów wykonawczych powoduje bardzo poważne utrudnienia w jej realizacji. Pierwsze tygodnie funkcjonowania ustawy wskazują na to, że koszty jej realizacji ustawy przewyższą przewidywane oszczędności z tytułu obniżania wynagrodzeń za zwolnienia.
Przedstawiono również projekt ustawy o komisjach lekarskich jak również projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.
Na zakończenie posiedzenia Rady jak zwykle poruszono sprawy dotyczące sytuacji funkcjonariuszy w poszczególnych województwach. W dalszym ciągu najbardziej niepokojące sygnały zostały zgłoszone do Krajowej Sekcji Pożarnictwa z KP PSP w Dzierżoniowe, KM PSP w Białymstoku, CS PSP w Częstochowa, jak również z KP PSP w Kędzierzynie Koźlu.
Ponad to Rada Sekcji omówiła szereg bieżących spraw w tym brak współpracy z ZW ZSS Florian woj. Łódzkiego.
Po raz kolejny zaznaczamy że Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa będzie bezwzględnie walczyć z sytuacjami pojawiającego się mobbingu i zastraszania, jak również innymi formami dyskryminowania i wykorzystywania funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Przewodniczący
Krajowej Sekcji Pożarnictwa
NSZZ ”Solidarność”
Robert Osmycki

KOMUNIKAT_z  Posiedzenia Rady KSP w Gliwicach

Sprawdź również

Podwyżki strażaków, sytuacja cywili i ustawa o ochronie ludności tematami obrad Rady KSP NSZZ „Solidarność”

Hotel Rudnik w Grudziądzu był miejscem obrad Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, które odbyły …