MSWiA chce obniżyć kryteria zdrowotne dla funkcjonariuszy wracających do służby z emerytury

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 14 lutego 2024 r. skierował do związków zawodowych pismo z prośbą o przedstawienie opinii do projektu rozporządzenia MSWiA w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa.

W uzasadnieniu wskazano, że proponowana zmiana ma na celu ujednolicenie rozwiązań prawnych, dotyczących określania kategorii zdolności do służby kandydatów do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa, w sposób odpowiadający już istniejącym rozwiązaniom ujętym w przepisach powszechnie obowiązujących oraz aktualizację kryteriów medycznych oceny zdolności do służby.

W ocenie resortu obecne  rozporządzenie w sposób jednolity reguluje kwestie przeprowadzania badania kandydatów do wyżej wymienionych służb, przyjmując jednakowe kryteria zdrowotne bez względu na posiadane przez danego kandydata doświadczenie zawodowe, uzyskane w toku pełnienia w przeszłości służby w wymienionych w rozporządzeniu formacjach mundurowych. W konsekwencji stosowanego obecnie rozwiązania, w toku postępowań kwalifikacyjnych kandydaci posiadający wiedzę, umiejętności i doświadczenie, nabyte w przeszłości w toku wieloletniego pełnienia służby, mogą  nie spełnić wymogów zdrowotnych określonych w ramach grup kategorii zdolności do służby dotyczących kandydatów. Skutkuje to wyeliminowaniem z procedury przyjęcia do służby byłych funkcjonariuszy wyłącznie z powodu braku spełnienia wymogów zdrowotnych dla kandydatów. Równocześnie stan zdrowia kandydata posiadającego status byłego funkcjonariusza, powinien spełniać co do zasady wymogi, jakie rozporządzenie stawia osobom wciąż pozostającym w danej służbie.

Ministerstwo oczekuje zgłoszenia uwag i propozycji do projektu w terminie do dnia 19 lutego 2024 r.

Cały projekt rozporządzenia wraz uzasadnieniem i oceną skutków regulacji dostępny jest poniżej:

projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa.

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …