Strażacka Solidarność obradowała w Warszawie

Problemy budżetów komend i działania Związku w zakresie przyszłorocznej waloryzacji uposażeń były głównymi tematami poruszonymi podczas posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, które odbyło się 28 września 2022 r. w Warszawie. Związkowcy spotkali się również z Komendantem Głównym PSP gen. brygadierem Andrzejem Bartkowiakiem.

W pierwsze części posiedzenia przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz omówił działania Związku mające doprowadzić do wyegzekwowania postulatów płacowych zgłaszanych przez NSZZ „Solidarność”. Krajowa Sekcja Pożarnictwa współdziała w tym zakresie z innymi strukturami reprezentującymi funkcjonariuszy i pracowników szeroko rozumianej sfery budżetowej. Na posiedzeniu Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „S”, które odbyło się 21 września br. w Krakowie, przyjęto wspólne stanowisko dotyczące oczekiwań płacowych. W ocenie struktur zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie Służb Publicznych planowany przez rząd wzrost płac w sferze budżetowej średnio o 7,8 proc. w 2023 roku jest zdecydowanie niewystarczający do zrekompensowania skutków inflacji. Stanowisko zostało następnie zaprezentowane na ostatnim posiedzeniu Komisji Krajowej NSZZ „S”, w obecności ministrów Rządu RP. (Pisaliśmy o tym tutaj). Dalsze działania będą uzależnione od spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim. Jeżeli rozmowy nie przyniosą efektu dojdzie do akcji protestacyjnej.

Przewodniczący omówił także kalendarz i procedury wyborcze pod kątem zbliżających się wyborów związkowych na kadencję 2023-2028. Rada KSP przyjęła również uchwałę ws. klucza wyborczego do wyboru delegatów na Walny Zjazd Delegatów Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, który najprawdopodobniej odbędzie się w maju przyszłego roku.

W kolejnej części posiedzenia Rady KSP, gen. brygadier Andrzej Bartkowiak dyskutował ze związkowcami o bieżącej sytuacji w Państwowej Straży Pożarnej. Sytuacja geopolityczna powodująca wzrost cen i usług w dużej mierze odbija się na kondycji budżetów jednostek organizacyjnych PSP jednak Komenda Główna stara się na bieżąco monitorować skalę problemu i podejmuje działania pozwalające na zachowanie płynności finansowej. Komendant Główny PSP poinformował, że przesuwanie środków z paragrafów płacowych na rzeczowe jest ostatecznością i zrobi wszystko, aby do tego nie doszło. W tej chwili podejmowane są działania mające na celu wygospodarowanie środków z budżetu PSP na pokrycie bieżących zobowiązań Komend Powiatowych/Miejskich.  Jak powiedział gen. brygadier Andrzej Bartkowiak tak trudnej sytuacji jeszcze nie było, ale formacja musi się cały czas rozwijać. W ocenie Komendanta Głównego z optymizmem można natomiast patrzeć na przyszły rok, gdyż dla Państwowej Straży Pożarnej zagwarantowano w budżecie dużo wyższe środki na bieżące funkcjonowanie. Ponadto Komendant Główny przekazał, że finalizowane są prace dotyczące:

– podniesienia żołdu dla kadetów i podchorążych ze szkół pożarniczych do wysokości jaką mają ich odpowiednicy w uczelniach wojskowych,

– wzrostu świadczeń mieszkaniowych należnych strażakom,

– przepisu kwalifikacyjnego uwalniającego stanowiska na podziale bojowym dla aspirantów,

– dodatkowego świadczenia motywacyjnego dla funkcjonariuszy posiadających co najmniej 15 letni staż służby.

– ustalenia wysokości minimalnej dodatku funkcyjnego na poziomie 20%.

Omówiono również założenia co do studiów podyplomowych w SGSP. Komendant Główny PSP poinformował, że studia podyplomowe wbrew niektórym opiniom będą kontynuowane w następnych latach, lecz ich ilość będzie uzależniona od potrzeb służby.

Komendant Główny PSP gen. brygadier Andrzejem Bartkowiak podkreślił, że powyższe rzeczy nie byłyby możliwe bez współpracy ze strona związkową, za co gorąco podziękował przewodniczącemu Bartłomiejowi Mickiewiczowi. Podziękowania skierował również do wszystkich strażaków, którzy w ostatnich latach musieli mierzyć się z nowymi wyzwaniami. Misje zagraniczne, działania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy czy podczas kryzysu na granicy polsko-białoruskiej według Komendanta Głównego PSP pozwoliły ugruntować wysoką pozycję naszej formacji i dały argumenty do egzekwowania korzystnych zmian w naszej służbie.

Podczas spotkania poruszono sprawę procedowanej ustawy o ochronie ludności. Przewodniczący KSP podkreślił, iż zasadność wprowadzenia przepisów w tym zakresie jest bezsprzeczna, jednak bez dodatkowych środków i co najważniejsze bez zapewnienia dodatkowych etatów w naszej służbie realizacja powierzonych zadań będzie bardzo utrudniona. Przewodniczący podkreślił, że tą kwestie będzie przedstawiał na spotkaniu z MSWiA.

rada wwa 09-22

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …