Rada KSP omówiła proces wdrażania podwyżek

W dniach 30-31 marca 2022 r. w Golubiu-Dobrzyniu (woj. województwo kujawsko-pomorskie) odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. W trakcie spotkania związkowcy omówili m.in. wdrażanie tegorocznych podwyżek, plany Związku na bieżący rok, a także sprawy związane z zaangażowaniem Państwowej Straży Pożarnej w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Jeden z paneli poświęcono również profilaktyce nowotworowej strażaków.

1

W pierwszej części posiedzenia Wiceprzewodniczący Maciej Łozowski przedstawił sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego planu budżetu. Rada jednogłośnie przyjęła też uchwałę ws. preliminarza budżetu na rok 2022.

Przewodniczący Bartłomiej Mickiewicz omówił zakres zadań i sprawę zaprzysiężenia na członka Komisji Krajowej w związku z wyborem na funkcję Przewodniczącego Sekretariatu Służb Publicznych. W tym aspekcie Rada zaaprobowała propozycję Prezydium co do zmian personalnych w zespołach problemowych powołanych przez Komendanta Głównego PSP:

  • Zespół Komendanta Głównego do spraw analizy przepisu kwalifikacyjnego i płacowego, stronę społeczną z ramienia KSP NSZZ Solidarność reprezentować będą kol. Tomasz Richert oraz kol. Andrzej Skomra.
  • Zespół Komendanta Głównego do spraw opracowania zaleceń z zakresu czyszczenia umundurowania strażaków PSP i OSP z toksycznych produktów spalania, które powstają podczas pożaru, stronę społeczną z ramienia KSP NSZZ Solidarność reprezentować będą kol. Szymon Kokot i kol. Łukasz Kapica.
  • Zespół Komendanta Głównego do spraw czasu służby, stronę społeczną z ramienia KSP NSZZ Solidarność reprezentować będzie kol. Łukasz Kapica.

Ponadto ustalono, że współpracą międzynarodową w ramach tzw. grupy V-4 zajmował się kol. Łukasz Kapica, oraz Paweł Zieliński, natomiast współpracą w ramach EPSU (European Public Service Unions) zajmował będzie się kol. Szymon Kokot.

Przewodniczący KSP omówił również uchwałę Komisji Krajowej ws kalendarza wyborczego na kolejną kadencję oraz poinformował, że kol. Piotr Ryk i Tomasz Richert zostali członkami Krajowej Komisji Wyborczej.

W kolejnej części posiedzenia Rada zapoznała się z ofertą firmy Decontex Polska, która jako jedyna w naszym Kraju oferuje usługę usuwania substancji toksycznych i niebezpiecznych za pomocą ciekłego dwutlenku węgla. Prezentację na ten temat zaprezentowali Pan Tomasz Krasowski Manager ds. rozwoju oraz Pan Maciej Zieliński Dyrektor Handlowy.

Następnie kol. Szymon Kokot omówił działania Sekcji i współpracę z Fundacją cfbt.pl w zakresie profilaktyki nowotworowej. Szymon Kokot przedstawił m.in. założenia projektu finansowanego z funduszu sponsoringowego PZU, realizowanego przez fundację we współpracy z KSP NSZZ „Solidarność”. Projekt poświęcony jest edukacji oraz opracowaniu i dostarczeniu wiedzy eksperckiej w zakresie profilaktyki nowotworowej (#zdrowy_raKtownik) oraz zasad taktycznych zarządzania bezpieczeństwem podczas zdarzeń (#PZM – Planuj / Zarządzaj / Monitoruj).

Kol. Paweł Zieliński omówił postępy prac międzyzwiązkowego zespołu do spraw ubezpieczeń pod kątem nowych kierunków rozwoju, spotkań z firmami oraz planów wdrożeniowych.

Przewodniczący KSP omówił także wdrażanie podwyżek zagwarantowanych porozumieniem z MSWiA z 24 września 2021. Poinformowano, że zgodnie z oświadczeniem KG PSP, środki na przeszeregowania strażaków w myśl nowelizacji rozporządzenia ws uposażenia strażaków PSP (grupy 2-6) zostaną przekazane do wszystkich jednostek organizacyjnych w najbliższych tygodniach. W ramach zabezpieczonych środków w kwocie 10 mln dokonane zostaną także odpowiednie korekty, które pozwolą wykonać uzgodnienia w zakresie rozdysponowania 74,94 zł na etat na inne elementy uposażenia niż wzrost dodatku za stopień (ustalenia w tej sprawie były przedmiotem rozmów pomiędzy KG PSP, a związkami zawodowymi w dniu 07.04.2022). Przewodniczący KSP zobowiązał również przewodniczących struktur wojewódzkich do przekazania informacji w jakich komendach nie dokonano stosownych uzgodnień ze związkami zawodowymi dotyczących rozdziału wolnych środków na uposażenia.

Przedstawiciele poszczególnych województw poinformowali o różnych sposobach rozliczania czasu służby kierowców, którzy prowadzili działania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy. Zgodnie z informacjami Komendy Głównej czas służby kierowców autobusów oraz busów będzie liczony wg oświadczenia kierowcy, lecz nie mniej niż 8 godzin, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W związku z różnymi interpretacjami powyższego przez poszczególnych kierowników jednostek organizacyjnych Przewodniczący KSP poinformował, że każdy strażak powinien mieć wliczone do czasu służby wszystkie godziny, w których faktycznie wykonywał zadania służbowe. W przypadku, kiedy dowódcy nie będą potwierdzać ewidencji wszystkich faktycznie przepracowanych godzin Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ SOIDARNOŚĆ będzie reagować jednostkowo na wszystkie takie przypadki.

Na zakończenia posiedzenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogdan Kasprzyk zapoznał zebranych z wynikami kontroli jaką przeprowadziła Komisja Rewizyjna KSP w zakresie w zakresie działalności finansowej i zgodności działania Prezydium KSP z postanowieniami statutu i innych przepisów prawa wewnątrzzwiązkowego – kontrola przebiegła pozytywnie z drobnymi uchybieniami.

7

6

4

5

3

9

2

8

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …