Spotkanie z kierownictwem Komendy Głównej PSP

21 lutego 2022 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie kierownictwa Komendy Głównej PSP z przedstawicielami central związków zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej. Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ reprezentował wiceprzewodniczący Maciej Łozowski. Głównym tematem spotkania było omówienie zasad rozdziału środków finansowych na podwyżki wynagrodzeń pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej.

spotkanie kg1

Komendant Główny poinformował, że wszystkie województwa mają już zabezpieczone środki na ten cel w pełnej wysokości, na cały rok. Warto dodać, że po interwencji Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ środki te zostały w części województw uzupełnione o należne kwoty na wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia. W związku z powyższym pracownicy cywilni dostaną podwyżki z tytułu podniesienia płacy minimalnej (brakujące środki na ten cel zostały przekwalifikowane z funduszy pozapłacowych), 4,4% tytułem podwyżki dla całej sfery budżetowej oraz 328 zł z ustawy modernizacyjnej. Zabezpieczono również środki na nagrody roczne.

Wszystkie jednostki organizacyjne otrzymają te środki na etat kalkulacyjny. Szczegółowe zasady rozdziału powyższych pieniędzy muszą być, zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, uzgodnione z organizacjami związkowymi działającymi w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

Dodatkowo w trakcie spotkania uzgodniono zasady rozdziału nagród i zapomóg ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Komendanta Głównego. Wzorem lat poprzednich ustalono limity środków na zapomogi, nagrody dla Kierowników jednostek organizacyjnych oraz na nagrody dla strażaków z komend miejskich/powiatowych, komend wojewódzkich i szkół. Minimalna nagroda nie może być mniejsza niż 1250 zł.

Komendant Główny przekazał informację, że PSP jest pierwszą służbą, która wypłaci podwyżki z wyrównaniem. Ma to nastąpić najpóźniej 1 marca.

Ważną sprawą był również temat przeszeregowań w grupach 2-6. W chwili obecnej brakuje jeszcze rozporządzenia wykonawczego, które pozwoli zrealizować przeszeregowania. Środki na ten cel zostaną przekazane do komend niebawem, jednak nie nastąpi to w bieżącym miesiącu.

Komendant Główny poinformował ponadto, że przygotowywany jest przez Komendę Główną PSP przetarg na nowe ubrania, które będą zakupywane już w tym roku. Poszczególne partie ubrań dla województw będą odbierane przez zespół z KG.

Kolejną dobrą informacją jest fakt, że również ze środków centralnych zostaną zakupione nowe legitymacje służbowe. Z informacji przekazanych przez Kierownictwo KG PSP legitymacje mają trafić do strażaków w najbliższym czasie.

spotaknie kg3

spotkanie kg2

Zdjęcia KG PSP

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …