Projekt zmiany rozporządzenia płacowego

11 stycznia 2021 r. Komendant Główny PSP, celem zaopiniowania, przesłał do KSP NSZZ „Solidarność” projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Projekt jest realizacją podpisanego 24 września 2021 r. porozumienia pomiędzy związkami zawodowymi, a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgodnie z porozumieniem funkcjonariusze otrzymają od dnia 1 stycznia 2022 r. podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 677 zł (wraz z nagrodą roczną).

Poniżej treść projektu:

1641972986186-3

1641972986186-2
1641972986186-4

1641972986186-5

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …