Spotkanie z Panią Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Elżbietą Witek

W dniu 13 czerwca 2019 roku w gmachu MSWiA w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli central związków zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej z Panią Elżbietą Witek – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W spotkaniu, ze strony MSWiA, uczestniczył również Pan Edward Zaremba – Pełnomocnik MSWiA ds. związków zawodowych.
NSZZ SOLIDARNOŚĆ reprezentowali: Krzysztof Andura oraz Bartłomiej Mickiewicz.
W trakcie spotkania omówiono aktualną sytuację w PSP. Przedstawiciele związków zawodowych przedstawili bieżące problemy w służbie oraz propozycje działań, które mogłyby je rozwiązać. Zwrócono m.in. uwagę na przeciągające się prace nad przepisem płacowym oraz kwalifikacyjnym.
Pani Minister poinformowała że powoła zespół roboczy w celu wynegocjowania i wprowadzenia w życie rozwiązań,  które będą satysfakcjonujące dla wszystkich stron.
Strony zadeklarowały wolę dalszych spotkań w celu umożliwienia bieżącego rozwiązywania pojawiających się problemów.

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …