Kolejna tura rozmów ws. porozumienia

W dniu 3 kwietnia 2019 r. w MSWiA odbyła się kolejna tura rozmów poświęcona realizacji Porozumienia z dnia 8 listopada 2018 r. W trakcie spotkania zostały przedstawione stanowiska w kwestii wprowadzenia od dnia 1 lipca 2019 roku odpłatności w wysokości 100% za czas służby funkcjonariuszy przekraczających określone normy dla poszczególnych formacji oraz rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat uprawniających do nabycia emerytury policyjnej. Zgodnie z ustaleniami z dnia 19 marca br. stronie związkowej przedstawiony został projekt harmonogramu prac w zakresie art. 15a ( przyjętych po raz pierwszy do służby po dniu 1 stycznia 1999 roku i przed dniem 1 października 2003 roku), nowego programu rozwoju w latach 2021-2024 oraz możliwości przyznania dodatkowych należności pieniężnych dla funkcjonariuszy, którzy przy nabyciu prawa do emerytury i posiadaniu co najmniej 25 lat służby, nadal pozostają w służbie.
Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji w spotkaniu reprezentowali m.in.: Michał Ciechowski, szef Gabinetu Politycznego Ministra, Edward Zaremba, pełnomocnik Ministra ds. Kontaktów ze Związkami Zawodowymi i Władysław Budzeń, dyrektor Departamentu Budżetu w MSWiA. Stronę związkową reprezentowali przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych oraz strażacka „Solidarność”. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele kierownictwa poszczególnych formacji podległych resortowi SWiA, w tym Zastępca Komendanta Głównego Policji, Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendant Główny PSP oraz Komendanci SOP zaproszeni przez stronę ministerialną. SOP nie był sygnatariuszem porozumienia.
Przedstawiciele Federacji i „Solidarności” przedstawili uwagi do projektu nowelizacji ustawy, która ma wejść od dnia 1 lipca 2019 r. i odnosiły się do kwestii sposobu naliczania tzw. nadgodzin, za które funkcjonariusze otrzymywać będą pełną rekompensatę w wysokości 1/172 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym. Strona związkowa chce, żeby półroczny system rozliczeniowy zapisany w projekcie nie obejmował Policji i Straży Granicznej, gdzie obowiązują systemy trzymiesięczne. Podkreślono, że służba pełniona w godzinach nadliczbowych ma charakter wyjątkowy i powinna być dopuszczalna jedynie w razie szczególnych potrzeb na rzecz dobra służby a czas rekompensaty za nią powinien być jak najkrótszy.
Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha opowiedział się za wprowadzeniem w Policji 3 – miesięcznego okresu rozliczeniowego w Policji. Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski odpowiedział się za zachowaniem dotychczasowego okresu rozliczeniowego w Straży Pożarnej.
Według Zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Wiolety Gorzkowskiej 6 miesięczny system rozliczania nadgodzin będzie korzystniejszy dla funkcjonariuszy SG ze względu na sezonowy charakter ich występowania. Za wprowadzeniem półrocznego okresu rozliczeniowego w Służbie Ochrony Państwa odpowiedzieli się także jej szefowie. Nie zostało przedstawione zdanie funkcjonariuszy tej formacji.
Kolejna uwaga, jaką strona związkowa wniosła do systemu rekompensaty pieniężnej za nadgodziny odnosiła się do funkcjonariuszy na stanowiskach kierowniczych, którzy ze względu na posiadane dodatki funkcyjne nie otrzymaliby prawa do takiej rekompensaty. Przedstawiciele związków zawodowych uznali to rozwiązanie za wysoce niesprawiedliwe wykazując, że zdecydowana większość funkcjonariuszy otrzymujących dodatki funkcyjne zajmuje bardzo niskie stanowiska kierownicze, które pod względem realizowanych zadań od typowych stanowisk wykonawczych różnią się w naprawdę niewielkim stopniu. Broniąc równouprawnienia w tym zakresie, związki zawodowe podkreśliły, że różnice występujące pomiędzy wysokością dodatków służbowych i funkcyjnych, szczególnie w obrębie najniższych stanowisk kierowniczych są tak niewielkie, jak same dodatki służbowe, których rzeczywista wysokość kształtuje się na poziomie około 12% uposażenia zasadniczego, chociaż w przypadku funkcjonariuszy z najwyższym stażem służby powinna osiągać 50%.
Ostatnią kwestią sporną zgłoszoną do projektu nowelizacji ustawy w zakresie rekompensaty za nadgodziny były istniejące zaległości i perspektywa ich zniwelowania do czasu wejścia w życie nowych przepisów. Z przebiegu dyskusji i liczb, jakie padły jeśli chodzi o ilość nadgodzin w poszczególnych służbach, strony doszły do przekonania, że zwrócenie funkcjonariuszom dni wolnych w zamian za wygenerowane dotychczas nadgodziny jest mało realne, w związku z czym przedstawiciele strony społecznej złożyli wniosek, żeby po wprowadzeniu odpłatności za nadgodziny nie dzielić zaległości na „stare” i „nowe”, tylko za to wszystko zapłacić.
Strona związkowa zapewniła, że zaprezentowane uwagi zostaną sformułowane na piśmie i do dnia 5 kwietnia 2019 r. trafią do MSWiA, wraz z uwagami dotyczącymi harmonogramu prac nad dalszymi punktami Porozumienia, w tym m.in. w sprawie likwidacji art. 15a, który zdaniem związków zawodowych od dnia 1 stycznia 2020 r. nie powinien stanowić już problemu.
Strona ministerialna zobowiązała się, że w następnym spotkaniu weźmie udział przedstawiciel kierownictwa MSWiA.
Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” reprezentował Wiceprzewodniczący Bartłomiej Mickiewicz.

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …