Komunikat z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa 25-26.01.2018 r.

W dniach 25 i  26 stycznia 2018r. odbyło się posiedzenie Rady Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność” .

Na początku posiedzenia odbyły się spotkania:

Z przedstawicielami Stowarzyszenia CFBT.PL reprezentowanym przez Prezesa Stowarzyszenia Szymona Kokot – Górę oraz dwóch członków Aleksandra Łukawskiego i Adama Skrzypkowskiego. Koledzy  przedstawili idee stworzenia stowarzyszenia i jego kierunki działania. Poinformowali, że jednym z podstawowych zadań jakie na siebie przyjęli to podnoszenie świadomości strażaków w zakresie szkodliwości dla zdrowia warunków naszego zawodu. Obecnie koledzy skupiają się na czynnikach wpływających na zachorowanie strażaków na nowotwory. W dużej mierze wiedzę w tym zakresie czerpią z doświadczeń wymienianych podczas różnych spotkań międzynarodowych ze strażakami. Przedstawiciele CFBT.PL prowadzą szkolenia oraz konferencje, na których informują  w jaki sposób chronić się lub zmniejszać  oddziaływanie czynników kancerogennych. Ponadto Koledzy z CFBT.PL zaprezentowali swój dorobek jaki uzyskali w czasie czteroletniej działalności. Rada Sekcji uznała, że działalność CFBT.PL koreluje z działaniami Sekcji w zakresie propagowania informacji o zwiększonym ryzyku chorób nowotworowych pośród strażaków i sposobach zmniejszania tego ryzyka. Rada Sekcji uznała, że konieczne jest zacieśnienie współpracy KS Pożarnictwa z CFBT.PL w tym zakresie. Wyznaczono dwóch przedstawicieli do stałych kontaktów z CFBT.PL. Członkowie Rady otrzymali ponadto materiały informujące o zagrożeniu nowotworami  i propagujące właściwe postępowanie, które zobowiązali się przekazać strażakom z poszczególnych województw.

Z Przewodniczącą Krajowej Komisji Wyborczej NSZZ”Solidarność” – Ewą Zydorek oraz Przewodniczącym Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ”Solidarność” – Jerzym Wielgusem. Celem spotkania było omówienie zasad przeprowadzania wyborów do sekcji regionalnych i międzyregionalnych. W wyniku spotkania zweryfikowano uchwałę nr 6/2017 i wprowadzono nowy terminarz wyborczy. Zgodnie z nową uchwałą organizacje zakładowe i międzyzakładowe przeprowadzają wybory do 31 marca 2018r, sekcje regionalne/międzyregionalne przeprowadzają wybory do 30 kwietnia br. a WZD Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarnośc” odbędzie się w drugiej połowie maja br. Ponadto zweryfikowano uchwałę nr 7 o kluczu wyborczym i okręgach wyborczych, dostosowując tworzenie tych ostatnich do podziału struktur zgodnego ze Statutem NSZZ „Solidarność”. Klucz wyborczy pozostawiono wg zasady jeden delegat na każdą otwartą 100 członków.

Realizując postanowienia Prezydium KSP z 6 grudnia 2017r. Rada Sekcji zapoznała się z projektem nowego ubrania specjalnego. Przedstawiciel projektantów omówił założenia i przedstawił wizualizację wraz z opisem ubrania. W najbliższym czasie zostanie ono zaprezentowane na naszej stronie. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami projekt ubrania ma mieć charakter tzw. wzoru otwartego, który jeżeli otrzyma aprobatę w czasie konsultacji – zostanie przekazane do dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgodnie z założeniami projekt ubrania specjalnego jest oparty o wysokiej klasy materiały dostępne dla każdego producenta ubrań, tworzące jak najlepsze zabezpieczenie strażaka przed temperaturą, umożliwiające właściwe oddychanie i ochronę przed wodą, a także posiadające szereg nowoczesnych ergonomicznych rozwiązań.  Radzie Sekcji przedstawiono cztery warianty użytych materiałów spośród których postanowiono zaproponować wariant czwarty o najlepszych parametrach zabezpieczających. Przyjęte rozwiązania materiałowe pozwalają utrzymać parametry wagi wynikający z obecnych przepisów oraz ceny narzuconej środkami ustawy modernizacyjnej.

W drugiej części Rada Sekcji omówiła sprawy organizacyjnej. Przyjęto rozliczenie budżetu roku 2017 i  preliminarz na rok 2018.

Omówiono i przyjęto Stanowisko w sprawie wprowadzenia naprzemiennego systemu służby dla dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych.

Omówiono sprawy w województwach   w tym różne postanowienia nie mające pokrycia w przepisach. W kilku przypadkach Rada Sekcji postanowiła upoważnić Prezydium do podejmowania stosownych działań.

Omówiono informacje dotyczące nowelizacji ustawy o emeryturach specjalnych dla funkcjonariuszy w tym strażaków PSP. W związku z pojawieniem się zapisu o konieczności złożenia do 1 stycznia 2025r. oświadczenia przez strażaków zatrudnionych przed 1 stycznia 2013r. z jakiego systemu emerytalnego będą chcieli skorzystać. Radca Prawny KSP przedstawił stosowną informację w tym zakresie z której wynika, że zapis ten sam w sobie nie spowoduje odebrania uprawnień emerytalnych. Rada KSP podjęła decyzję o monitorowaniu sytuacji i informowaniu na bieżąco o ewentualnych niebezpieczeństwach wynikających ze zmian w Ustawie.

Ponadto podczas posiedzenia Rady  przyjęto wniosek Muzeum Pożarnictwa z Przeworska o objęciu patronatem konkursu dla dzieci i młodzieży o tematyce pożarniczej.

Ustalono także, że rozpropaguje się charytatywną akcję „Mundur na rowerze”, z której dochód przeznaczony jest na pomoc dla funkcjonariuszy poszkodowanych w wypadkach – w tegorocznej edycji dla strażaka i policjanta poszkodowanych wybuchu, który nastąpił w jednym z mieszkań na łódzkich Bałutach.

Uchwały i Stanowiska KSP przyjęte na posiedzeniu opublikujemy w najbliższym czasie.

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …