Wystąpienie Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa do Komendanta Głównego PSP

W związku z odpowiedzią pana Komendanta z dnia 27 grudnia 2017r. (PISMO KG) ws. zbierania danych osobowych przewodniczących struktur organizacji związkowych Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa stwierdza co następuje:

 1. Pismo nie odpowiada na podstawowe pytanie tj. jaka podstawa prawna upoważnia pana Komendanta do tworzenia zbiorów osobowych dotyczących danych przewodniczących struktur organizacji związkowych. Brak odpowiedzi potwierdza zatem ocenę, że działanie to było bezprawne.
 2. Nie ujawnił pan Komendant celu w jakim stworzono  wskazany zbiór danych osobowych przewodniczących struktur związkowych, ponieważ próba wskazania zapotrzebowania informacji  w celu przyznania nagród nie może być uznana za poważną, o czym w kolejnych punktach.
 3. Nie wstrzymał pan Komendant tworzenia nielegalnego zbioru danych osobowych pomimo takiego żądania wskazanego w punkcie trzecim naszego pisma.
 4. Nie podjął pan Komendant działań zmierzających do realizacji punktu 4 naszego pisma tj. respektowania Porozumienia z dnia 29 grudnia 1997r
  o współdziałaniu Komendanta Głównego PSP z centralami związków zawodowych działających w PSP
 5. Art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych nie upoważnia do tworzenia zbiorów danych osobowych w dobrych intencjach lub złych intencjach. Jest on jednoznaczny i stwierdza, że pracodawcy ani nikomu innemu nie wolno zbierać i tworzyć zbiorów danych osobowych ze względu na szereg wymienionych
  w tym artykule przyczyn m.in. istnieje absolutny zakaz tworzenia zbiorów danych osobowych pracowników zrzeszonych w związkach zawodowych. Zbiór taki może tworzyć jedynie organizacja związkowa za zgodą osoby zainteresowanej w bardzo ograniczonym zakresie podstawowych danych osobowych i jedynie do potrzeb danej organizacji związkowej.
 6. Trudno też znaleźć koincydencję pomiędzy tworzeniem zbioru danych osobowych z intencjami nagradzania związkowców i woli właściwej współpracy z następujących powodów:

po pierwsze ekonomia jasno wskazuje na brak możliwości spełnienia  pana Komendanta intencji. W roku 2017 dysponował Pan kwotą  funduszu nagród dla strażaków w Kraju w wysokości  1.700.000,- zł oraz oszczędnościami na vacatach w KG PSP ok. 1.500.000,- zł. Łącznie ok. 3,2  mln zł.
Koszt nagród dla wszystkich przewodniczących struktur związkowych  NSZZ”Solidarność” w PSP (bo zebrano informację o wszystkich przewodniczących, nie tylko struktur wojewódzkich jak pan Komendant
w odpowiedzi sugeruje) musiałby skonsumować całą kwotę jaką pan Komendant posiadał przez cały rok i zdążył w ok. 95% wydać;

– po drugie: od października 2016 roku czeka wniosek Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” o spotkanie w najważniejszych sprawach dla strażaków (m.in. kwestia przepisu kwalifikacyjnego, mundurowego, o czasie służby), który do dzisiaj nie został skonsumowany.
Nie skorzystał pan Komendant również z żadnego ze złożonych zaproszeń na posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” w latach 2016 i 2017. Nie widział Pan Komendant również możliwości spotkania się z przedstawicielami Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność”
w dniu 27 grudnia 2017r. by złożyć życzenia noworoczne, po spotkaniu ws. projektu rozporządzenia mundurowego w momencie, kiedy znalazł pan Komendant czas dla przedstawicieli ZZS Florian i NSZZ Pracowników Pożarnictwa.

 1. W piśmie KSP NSZZ”Solidarność” z dnia 6 października 2017r. na które pozwala pan Komendant się powoływać w przypadku województwa wielkopolskiego wskazane  zostało, że w województwie wielkopolskim nie ma „struktury wojewódzkiej” a nie struktury związkowej i jest to prawda.
  W województwie wielkopolskim jest kilka organizacji związkowych oraz jedna organizacja międzyzakładowa, jednak żadna z nich nie ma uprawnienia reprezentowania strażaków całego województwa wielkopolskiego. Wszystkie organizacje związkowe NSZZ”Solidarność” w województwie wielkopolskim mają prawo do reprezentowania komend powiatowych/miejskich w których są ich przedstawicielstwa. Przed Komendantem Wojewódzkim mają równe prawa. Sugeruję zatem, by Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP w Poznaniu zajął się problemami jakie występują w komendach powiatowych/miejskich (np. brak możliwości uzyskania przez związkowców podstawowych informacji o funduszu wynagrodzeń, czy funduszu nagród i sposobie ich rozdziału, konieczność przynoszenia środków czystości przez strażaków, nie wydawanie koszulek lub obuwia koszarowego), zaś kwestie interpretacji i realizacji Statutu NSZZ”Solidarność” pozostawił przedstawicielom związku zawodowego. W przypadku osób, które przeszły na emeryturę a pełnią funkcje związkowe informuję, że Przewodniczący KSP NSZZ”Solidarność” nie został przez zainteresowanych upoważniony do ujawniania takich danych, które ustawa o ochronie danych osobowych kwalifikuje jako dane wrażliwe – szczególnie chronione. Ponadto przewodniczący KSP NSZZ”Solidarność” nie posiada i nie przetwarza takich danych.
 1. Pragnę również zauważyć, że Komendant Główny PSP nie ma żadnych narzędzi prawnych do weryfikowania informacji przekazywanych przez Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” – szczególnie przy pomocy komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej . Ustawa o związkach zawodowych oraz Kodeks pracy wskazują zasady przekazywania danych o działalności związków zawodowych, które mają charakter oświadczenia woli. Działanie „sprawdzające” o jakim pan Komendant poinformował w swoim piśmie jest kolejnym przykładem braku dobrej woli współpracy z pana Komendanta strony oraz przekraczaniem kompetencji urzędnika państwowego – szefa centralnego organu administracji państwowej.

 

Reasumując, pragnę poinformować, że informacja pana Komendanta przesłana
po ustawowym terminie, nie spełnia wymogu odpowiedzi wobec pytań przekazanych w trybie ustawy o informacji publicznej, zatem nie może zostać przyjęta.

 

ORYGINAŁ PISMA

 

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …