Spotkanie Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa z Prezydium Komisji Krajowej

W dniu 20 września 2017r. w Warszawie odbyło się spotkanie Prezydium Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność” z Przewodniczącym KK Piotrem Dudą.
W spotkaniu wzięli również udział:

Kol. Bogdan Kubiak – Wiceprzewodniczący KK

Kol. Ewa Zydorek – Sekretarz Prezydium KK

Kol. Jerzy Wielgus – Przewodniczący Sekretariatu Służb Publicznych.

Podczas posiedzenia omówiono funkcjonowanie Sekcji od 6 kwietnia 2017r.
tj. od ostatniego spotkania Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność”
z Przewodniczącym KK Piotrem Dudą.

Prezydium Sekcji przedstawiło informację o realizacji zaleceń Przewodniczącego KK:

Poinformowano o przebiegu Walnego Zebrania Delegatów KS Pożarnictwa
w Trzebnicy, które odbyło się w dniach 24-26 sierpnia 2017r.

Kol. Sebastian Jarych wyjaśnił przesłanki które wzięto pod uwagę przy decyzjach o wygaśnięciu mandatów delegatów na WZD kolegom którzy pełnią funkcje Komendantów.

W trakcie rozmowy przyjęto stanowisko, że osoby którym powierza się obowiązki na stanowisku pracodawcy nie mogą pełnić funkcji związkowych. Omówiono również kwestie postępowania części delegatów, którzy nie przybyli na Walne Zebranie Delegatów nie podając przyczyn, co spowodowało wymierne straty finansowe Krajowej Sekcji Pożarnictwa.

Omawiając sytuację bieżącą w Sekcji, Przewodniczący Piotr Duda przypomniał,  że stroną w rozmowach i negocjacjach dla przedstawicieli administracji rządowej na poziomie krajowym w zakresie  spraw pożarniczych jest Przewodniczący Krajowej Sekcji  Pożarnictwa oraz Prezydium Sekcji.

W dalszej części omówiono  prace na których skupiło się Prezydium i Rada KS Pożarnictwa. Rozmawiano m.in. o złożonych do Komisji Krajowej wnioskach w sprawie rozporządzenia o czasie służby oraz w kwestii przywrócenia załącznika nr 6 (lub wprowadzenia rozwiązań równorzędnych) w przepisie kwalifikacyjnym.

Omówiono także działania, które Prezydium i Rada Sekcji mają podejmować w najbliższym czasie w związku z kalendarzem wyborczym w NSZZ ”Solidarność”.

Ponadto Prezydium poinformowało o planowanym Walnym Zebraniu Delegatów KS Pożarnictwa, które musi się odbyć w związku z koniecznością podjęcia ważnych decyzji dotyczących między innymi dalszego funkcjonowania Sekcji.

20170920_1224aa42

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …