Wniosek Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ o zmianę Rozporządzenia w sprawie pełnienia służby przez strażaków

W dniu 18 lipca 2017 roku Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ wystąpił do Piotra Dudy – Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ SOLIDARNOŚĆ z wnioskiem o skierowanie na drogę legislacyjną projektu zmiany Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej  opracowanego przez Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ Solidarność. 

Zaproponowane zmiany dotyczą trzech podmiotów:

  1. Rozliczania czasu służby strażaków zgodnie z Orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w zakresie uznawania czasu wolnego za święta
    (tzw. orzeczenie ws Święta Trzech Króli);
  2. Wprowadzenia jasnych i klarownych zapisów dotyczących rozliczania czasu służby w ramach szkolenia i doskonalenia zawodowego poza jednostką macierzystą;
  3. Uznania 30 minut przygotowywania do przyjęcia służby jako czas służby, zgodnie z zasadą iż przebywanie na terenie zakładu pracy (miejsca służby) na polecenie pracodawcy.

Ad.1

Proponowana przez KSP zmiana przywraca brzmienie § 16 ust. 4, jakie obowiązywało do 2011 roku,  obecnie zamieniony § 16 ust. 9 rozporządzenia  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
W roku 2011, przy okazji ustanowienia dniem wolnym od pracy święta Trzech Króli, do ustawy Kodeks pracy wprowadzono zapis art. 130 § 2 1, który wprowadzał zasadę, iż jeżeli święto przypada w dzień wolny od pracy według obowiązującego rozkładu czasu pracy, to takie święto nie obniża normatywu czasu pracy pracownika.
Nie znajduje żadnego uzasadnienia przyjęcie w stosunku do strażaków PSP innych zasad obliczania normatywu czasu służby.

Ad.2

Konstytucyjna zasada równego traktowania obywateli przez władze publiczne uzasadnia również drugą z proponowanych zmian. Ponadto obecnie obowiązujące zapisy § 16 ust. 6  rozporządzenia zdają się stać w sprzeczności z treścią art. 35 ust. 2 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Do struktur związku napływają z poszczególnych województw informacje o trudnościach interpretacyjnych i niezgodnościach w rozliczaniu czasu służby strażaków, co spowodowało konieczność wystąpienia z przedmiotową propozycją.

Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ Solidarność oczekuje jedynie zagwarantowania strażakom PSP minimum rozwiązań, jakie stosuje się w odniesieniu do pracowników i funkcjonariuszy innych służb, znajdujących się w takiej samej sytuacji prawnej.

Ad.3

KSP proponuje zmianę w treści § 2 ust. 6 rozporządzenia, który to przepis stoi
w sprzeczności z prawem Unii Europejskiej oraz wymogami Konstytucji RP. Przestrzeganie norm konstytucyjnych oraz wdrażanie i stosowanie prawa europejskiego jest obowiązkiem władz Rzeczypospolitej Polskiej. Zarówno prawo stanowione jak i praktyka orzecznicza wskazują, iż czasem pracy (służby) jest każdy okres w którym pracownik (strażak) wypełnia swoje obowiązki i zadania służbowe, albowiem dla przyjęcia, że dany okres jest czasem pracy, bez znaczenia jest natężenie tej pracy, czy wydajność pracownika.

Argumenty te były przesłanką zmiany analogicznych do strażackich zapisów § 11  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozkładu czasu służby policjantów, która została wprowadzona w Dz. U. z 2014 r. poz. 1286). W chwili obecnej w Policji nie występuje stan quasisłużby.

Niniejszy problem jest przez Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” sygnalizowana od 2014r. Wnosiliśmy do ówczesnego Komendanta Głównego PSP oraz za pośrednictwem Komisji Krajowej NSZZ”Solidarność” do pani Minister Teresy Piotrowskiej (Platforma Obywatelska)  o nowelizację rozporządzenia. Ówczesna Minister Spraw Wewnętrznych odmówiła wprowadzenia zmian do rozporządzenia nie ze względu na koszty lecz na to, że Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące spraw czasu prac (Kodeks Pracy) nie dotyczy strażaków PSP. Pani Minister zapomniała przy tym, że wprowadzenie zapisów do Kodeksu Pracy ograniczających zwracanie czasu wolnego w zamian za święta wypadające w dni wolne od pracy – zmieniono rozporządzenie o czasie służby strażaków PSP i zwiększono wymiar czasu służby strażaków.

 

OFICJALNE PISMO SKIEROWANE DO KOMISJI KRAJOWEJ NSZZ SOLIDARNOŚĆ.

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …