Home / Baner / Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ

W dniach 25 i 26 kwietnia 2017 roku, w Gogolinie (woj. opolskie) odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność”.

W pierwszej części posiedzenia Pan Piotr Wideryński Dyrektor Handlowy firmy CDO24 przedstawił ofertę obsługi prawnej przygotowaną dla związkowców z NSZZ „Solidarność”.

W dalszej części członkowie Rady poruszali następujące tematy:

 • Mieczysław Gutmański – Przewodniczący Kujawsko-Pomorskiej Sekcji Regionalnej zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad punktu modlitwy za nieobecnego z powodu choroby Przewodniczącego KSP Roberta Osmyckiego. Rada nie przyjęła tego wniosku.
 • Tomasz Richert zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o zmianę Przewodniczącego zebrania i wprowadzenie kilku drobnych zmian do porządku obrad. Rada w drodze głosowania odrzuciła wniosek o zmianę Przewodniczącego zebrania, a pozostałe propozycje zostały uwzględnione.

W trakcie posiedzenia omówiono:

 • Projekt zmiany rozporządzenia ws. umundurowania strażaków – ustalono, że stanowisko KSP NSZZ „Solidarność” w tym zakresie przygotuje zespół złożony z kolegów: Macieja Łozowskiego (woj. podlaskie), Pawła Deli (woj. łódzkie) i Leszka Pelca (woj. podkarpackie).
 • Omówiono sprawy związane z funkcjonowaniem nowego rachunku bankowego KSP utworzonego przy Sekretariacie służb publicznych zgodnie z Uchwałą Komisji Krajowej;
 • Wiesław Wojciechowski odczytał pismo Przewodniczącego do Komisji Rewizyjnej w sprawie uwag do funkcjonowania KSP. Po odczytaniu prowadzący przekazał pismo Przewodniczącemu KR. Członkowie KR stwierdzili, że w najbliższym czasie odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
 • Omówiono projekt Regulaminu KSP – z uwagi na przedłożenie dwóch wersji regulaminu i koniecznością porównania ich zapisów podjęto decyzję,
  że głosowanie nad końcową koncepcją nastąpi w drodze głosowania elektronicznego po zapoznaniu się wszystkich członków Rady z drugim projektem i możliwością porównania. Dodatkowo ustalono, że jeżeli członkowie Rady nie dojdą do porozumienia co do ostatecznego kształtu Regulaminu zostaną przedstawione warianty które przyjmie najbliższe WZD KSP;
 • Wiceprzewodniczący KSP Wiesław Wojciechowski przedstawił plany dotyczące zwołania uroczystego WZD, które ma się odbyć w sierpniu we Wrocławiu z okazji rocznicy powstania Ustawy o PSP i Ustawy o ochronie przeciwpożarowej które powstały z bardzo dużym udziałem KSP NSZZ „Solidarność”;
 • Sekretarz KSP Bartłomiej Mickiewicz przedłożył informacje dotyczące nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej i opinii do projektu ustawy o Biurze Kontroli Wewnętrznej. Omówił również posiedzenie podzespołu do spraw służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego z dnia 12 kwietnia 2017 roku.
 • Omówiono projekt zmiany Rozporządzenia w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Prezydium przedstawiło gotowy projekt, który będzie przekazany do Komisji Krajowej w celu dalszego procedowania. Po odczytaniu projektu podczas dyskusji członkowie Rady mieli uwagi co do ostatecznego kształtu projektu. W związku z tym postanowiono przesłać wszystkim członkom Rady projekt i po zaakceptowaniu zmian podjąć uchwałę w formie głosowania elektronicznego i przekazać projekt do dalszego procedowania.
 • Przedstawiono projekt zmiany Rozporządzenia w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej. W zakresie zmian znalazło się rozliczanie czasu strażaka przebywającego na szkoleniu zgodnie z programem szkolenia, przywrócenie zmniejszania wymiaru czasu służby dla strażaków za święta przypadające w sobotę, oraz kwestia zaliczania do czasu służby przygotowania do służby i zdania służby. Rada po dyskusji podjęła Uchwałę o skierowaniu projektu do dalszego procedowania.
 • Damian Kochoń poinformował o pracach w Forum Dialogu Społecznego przy MSW w sprawie płatności za czas ponadnormatywny 100%. Zespół pracuje nad całościowym rozwiązaniem dla wszystkich służb. Kierunek zmian jest właściwy i jest szansa na wprowadzenie gratyfikacji za nadgodziny na poziomie 100% stawki godzinowej każdego strażaka.
 • Wśród spraw wniesionych omówiono kwestie związane z majową akcją awansową i brakiem awansów na pierwszy stopień oficerski osób po studiach podyplomowych w SGSP.

Na zakończenie przewodniczący poszczególnych sekcji wojewódzkich przedstawili także bieżące problemy z jakimi się spotykają. Z wypowiedzi wynikało także, że praktycznie we wszystkich województwach następuje wzrost ilości członków naszego związku.

Obrady obserwowali związkowcy z Regionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego.

Sprawdź również

729x308 (1)

Wspólny komunikat kierownictwa MSWiA oraz związków zawodowych służb podległych resortowi

Dzięki staraniom związków zawodowych służb mundurowych podległych MSWiA, premier Mateusz Morawiecki zdecydował o dodatkowych środkach ...