Posiedzenie Podzespołu ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego.

W Centrum Dialogu Społecznego w Warszawie w dniu  12 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Podzespołu ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego.

W trakcie spotkania omówiono:

  • Projekt nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Nowelizacja polega na wskazaniu, że środki z odpisów od obowiązkowego ubezpieczenia od ognia będą dysponowane przez Komendanta Głównego PSP (nie zaś jak do tej pory było przez Komendanta Głównego PSP i Zarząd Główny ZOSP RP) oraz wskazuje się, ze środki na  potrzeby PSP  i potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej przeznacza się po 50%. W trakcie dyskusji na ten temat przedstawiciele strony pracodawców (Związek Rzemiosła Polskiego) wskazywały, że poselski projekt jest wadliwy i narusza zasady konstytucyjne. Robert Osmycki – przedstawiciel NSZZ”Solidarność”, poparł poselski projekt, wskazując jednocześnie, że próba twierdzenia o niekonstytucyjnym charakterze nowelizacji przepisu jest chybiona. Ponadto poinformował, że zmiana ta była od dawna oczekiwana, ponieważ wskazuje jednoznacznie na równy podział tej kwoty tak na PSP jak na potrzeby pozostałych jednostek ochrony przeciwpożarowej. Ponadto zmiana przepisu pozwala rozszerzyć dotowanie jednostek OSP nie należące do ZOSP RP. Wypowiedź tą poparł Krzysztof Oleksak – przedstawiciel OPZZ. Ze strony rządowej wypowiedział się pan Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu w MSWiA przypominając, że jest to projekt poselski ale posiadający pozytywną ocenę (aprobatę) Rządu
i ma charakter porządkowania zapisów, które były wadliwe z powodu faworyzowania jednego stowarzyszenia, co jest niedemokratycznym rozwiązaniem.

  • Nowelizacja ustawy emerytalnej (dotycząca paragrafu 15a)

Nowelizacja ustawy dotyczy zmiany zapisu zasad wyliczania emerytury dla funkcjonariuszy zatrudnionych po 1 stycznia 1999r. Przedstawiciel Dyrekcji Biura Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA stwierdził, iż prace nad projektem trwają. O harmonogramie prac legislacyjnych strona związkowa poinformowana zostanie w momencie jego zaakceptowania lub na kolejnym posiedzeniu podzespołu ds. służb mundurowych RDS;

  • Realizacja ustawy modernizacyjnej służb mundurowych

2017 – 2020.

Minister Jarosław Zieliński poinformował podzespół, iż prace i realizacja ustaw przebiegają zgodnie z założonymi harmonogramami. Dyrektor Departamentu Finansów MSWiA poinformował o procedurach przepływu środków finansowych na realizację podwyżek w służbach. W sposób szczególny omówiono kwestię realizacji podwyżek dla pracowników cywilnych.

  • Nowelizacja ustawy o Policji w kwestii dopuszczającej pluralizm związkowy poprzez zmianę zapisu wprowadzającej możliwość zrzeszania się policjantów w różnych związkach zawodowych.

Wraz z tą nowelizacją wprowadza się zmiany dotyczące nowelizacji zasad rozliczania zwolnień lekarskich dla funkcjonariuszy. W części dotyczącej nowelizacji ustawy o Policji wywiązała się polemika pomiędzy Ministrem Jarosławem Zielińskim a Przewodniczącym ZG NSZZ Policjantów. Obie strony oceniały odmiennie kwestie wprowadzenia możliwości zrzeszenia się w różne związki zawodowe. Przy okazji pan Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w MSWiA poinformował o dodatkowych etatach dla Policji i Straży Granicznej informując, że znaczna część tych etatów przeznaczona jest dla odtworzenia komisariatów Policji i punktów posterunków granicznych zlikwidowanych w latach 2014-2015. Pan Minister poinformował również, że w roku 2016 zmniejszono liczbę wakatów do najniższego stanu od co najmniej 10 lat. W kwestii nowelizacji rozliczania zwolnień lekarskich wszystkie strony uznały, że jest to oczekiwany kierunek rozwiązań.

  • Realizacja zasad dialogu społecznego w służbach mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przedstawiciele Federacji Służb Mundurowych w MSWiA i SW wystosowali list-stanowisko o wstrzymaniu swojego udziału w Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA oraz wniosek do pani Premier Beaty Szydło, by stworzyć formułę forum dialogu społecznego przy Kancelarii Premiera RP. Sekretarz Stanu pan Jarosław Zieliński skrytykował postępowanie Federacji Służb Mundurowych informując, że nie widzi ani nie zna faktycznych podstaw do takiego podejścia. Wszyscy przedstawiciele związków zawodowych działających w Państwowej Straży Pożarnej poinformowali członków podzespołu, że w przypadku PSP dialog społeczny nie funkcjonuje, ponieważ Komendant Główny PSP nie korzysta z zaproszeń krajowych organów statutowych związków zawodowych, przez co wynikają z tego niepotrzebne plotki i niedomówienia. Powoduje to również absorbowanie czasu Ministra, ponieważ sprawy, które mogłyby zostać rozwiązane w ramach dyskusji na poziomie Komendanta Głównego PSP, trafiają zupełnie niepotrzebnie do Ministra SWiA

 

 

 

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …