Posiedzenie Prezydium KSP w Wolsztynie

Informuję, że w dniach 2 i 3 lutego 2017 roku, odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” poszerzone
o przewodniczących struktur wojewódzkich.

W pierwszej części spotkania omówiono sprawy wewnętrzne Sekcji. Przypomniano m.in., że:

  • Zgodnie ze Statutem NSZZ”Solidarność” oraz zgodnie z uchwałami Komisji Krajowej NSZZ”Solidarność” funkcjonuje zasada podziału kompetencji organizacji związkowych różnego szczebla do występowania przed właściwymi organami administracji publicznej i rządowej. Występowanie ponad posiadane kompetencje jest działaniem poza statutowym. Przewodniczący KSP NSZZ”Solidarność” przypomniał również, że do występowania w imieniu NSZZ”Solidarnosć” do naczelnych organów administracji rządowej (Prezydent RP, Premier RP, ministrowie) zgodnie ze Statutem NSZZ”Solidarność” upoważniony jest Przewodniczący KK NSZZ”Solidarnośc” lub inne wykonawcze organy statutowe (w tym struktury branżowe dla spraw branżowych) jeżeli posiadają właściwe upoważnienie. Działanie bez stosownych uprawnień jest pozastatutowe a przez to bezprawne;
  • Zgodnie z Porozumieniem z dnia 29 grudnia 1997r.  o współdziałaniu Komendanta Głównego PSP z krajowymi centralami związków zawodowych działającymi w PSP, zawarte zostały zasady kontaktowania się struktur związkowych z równorzędnymi strukturami służbowymi;
  • Przewodniczący struktur wojewódzkich z których nie spłynęły uchwały organizacji zakładowych o przystąpieniu do regionalnych/międzyregionalnych sekcji pożarnictwa muszą jak najszybciej dopełnić tego obowiązku i przekazać droga mailową niniejsze uchwały do biura KSP.

Ponadto Prezydium omówiło najważniejsze problemy w celu poprawy funkcjonowania struktur krajowych KSP NSZZ”Solidarność” w tym harmonogram dostosowania przepisów wewnętrznych do zmian wprowadzonych w Statucie NSZZ”Solidarność”.

W drugiej części posiedzenia Prezydium KSP NSZZ”Solidarność” poszerzonego o przewodniczących sekcji regionalnych omówiło najistotniejsze informacje dotyczące:

  1. Podwyżek wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników Państwowej Straży Pożarnej planowanych na rok 2017. Przewodniczący poinformował, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje podpisać rozporządzenia płacowe koło 10 lutego br. tak by już marcu br. można było realizować podwyżki. Do komunikatu załączone zostały porozumienia ws. zasad rozdziału środków na wynagrodzenia;
  2. Prace podzespołu ds. służb mundurowych przy Radzie Dialogu Społecznego. Szczegóły prac opisane zostały w Komunikacie nr 1/2016;
  3. Przewodniczący poinformował również, że podczas posiedzenia podzespołu ds. służb mundurowych RDS, Dyrektor Departamentu MSWiA poinformowała, że ministerstwo nie prowadzi żadnych prac nad zmianami systemu emerytalnego oprócz art. 15a.;

Ponadto Prezydium KSP NSZZ”Solidarność” poszerzone o przewodniczących struktur wojewódzkich rozpatrzyło projekt umowy z Kancelarią Prawną „OMEGA”, która zaoferowała usługi dla strażaków i pracowników zrzeszonych w NSZZ”Solidarność” oraz członków ich rodzin po preferencyjnych kosztach. Umowa obejmuje sprawy dyscyplinarne i służbowe (dla osób ubezpieczonych w pakiecie koszty pokrywa ubezpieczalnia), sprawy majątkowe, cywilne, rodzinne i karne. Umowa obejmuje również emerytów i rencistów PSP. Osoby nie zrzeszone w NSZZ”Solidarność” mogą również korzystać z niniejszej umowy, jednak po stawkach bez upustów. Po dyskusji Prezydium
i przewodniczący struktur wojewódzkich upoważnili Przewodniczącego do podpisania niniejszej umowy.
Prezydium zobowiązało Przewodniczącego KSP NSZZ”Solidarność” do wystosowania do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji stanowiska KSP NSZZ”Solidarność”  w sprawie tak zwanej „ustawy dezubekizacyjnej”.

 

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …