Komunikat ze spotkania w sprawie rozdziału środków na wynagrodzenia w 2017 roku

W dniu 04 stycznia 2017 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie odbyło się spotkanie w sprawie wypracowania  stanowiska dotyczącego propozycji MSWiA w sprawie podziału środków na wynagrodzenia przewidzianego w 2017 roku w „Programie modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej
i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”.

Spotkanie odbywało się na zaproszenie Komendanta Głównego w związku
z otrzymanym z Departamentu Budżetu MSWiA zaleceniem podziału kwoty na uposażenia funkcjonariuszy i pracowników cywilnych (funkcjonariusze  ok. 60 %  kwoty podwyżki, tj. ok. 150 zł na podwyższenie uposażenia zasadniczego lub dodatku za stopień, ok. 40, tj. ok. 100 zł powinno zostać przeznaczone na podwyższenie uznaniowych składników uposażenia, tj. dodatku motywacyjnego i służbowego).

W związku z nieobecnością Komendanta Głównego strona związkowa poprosiła przedstawicieli KG PSP o przedstawienie pełnomocnictwa do prowadzenia rozmów
i dokonywania ustaleń. W spotkaniu brali udział Przewodniczący Związków Zawodowych działających w strukturach PSP wraz z przedstawicielami organów statutowych tych związków. Stronę służbową m.in. reprezentowali: Zastępcy Komendanta Głównego PSP – st. bryg. mgr inż. Marek Jasiński oraz  st. bryg. mgr Krzysztof Hejduk, Zastępca Dyrektora Biura Kadr bryg. mgr inż. Marcin Wilczyński, Dyrektor Biura Finansów bryg. mgr Joanna Teler.

Po przedstawieniu właściwego dokumentu strona służbowa omówiła
i przedstawiła rozwiązania i wyliczenia zgodne z propozycjami Departamentu Budżetu MSWiA – wzrost kwoty w grupie o 150 zł, co po uwzględnieniu obligatoryjnych skutków pozostawia kwotę ok. 80 zł na dodatki (motywacyjny, służbowy).

W dalszej części omówiono i przedyskutowano także sprawę podwyżek dla pracowników cywilnych (80% przeciętnej kwoty podwyżki na obligatoryjny wzrost łącznego wynagrodzenia pracownika, 20% uznaniowe składniki).

Strona związkowa podtrzymała swoje wcześniejsze stanowisko zawarte we wspólnym stanowisku z dnia 16 listopada 2016 roku mówiące  „(…) iż przypadająca na przyszły rok podwyżka uposażeń (średnio 253 zł/etat) powinna zostać podzielona wg poniższych zasad: 200 zł – grupy zaszeregowania, 53 zł – kwota do rozdziału na inne składniki uposażeń.” Natomiast w przypadku pracowników cywilnych biorąc pod uwagę konkurencyjność, największą stawkę podwyżki powinno się zaproponować dla najniżej zarabiających, którzy są blisko najniższej krajowej. Dodatkowo podniesiono także problem funkcjonowania tzw. stanowisk przed 2007 rokiem i problemów związanych z możliwością ich funkcjonowania i stosowania planowanych podwyżek.

Strony spotkania nie uzgodniły wspólnego stanowiska w przedstawionych kwestiach, zawierając to odpowiednio w protokole wraz z właściwymi wnioskami (m.in. o udostępnienie przedstawionych przez KG materiałów i przeliczenie wariantu dla propozycji i stanowiska związków Zawodowych).

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …