Porozumienie wszystkich central związkowych działających w PSP

W dniu 24 listopada 2016 roku w Warszawie w JRG nr 17, odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, Związku Zawodowego Strażaków Florian i NSZZ Pracowników Pożarnictwa. Podczas spotkania omówiono aktualne problemy i zagadnienia zgłaszane związkom zawodowym, w tym pojawiające się w ostatnim okresie plany i rozwiązania wzbudzające duże zaniepokojenie i niezrozumienie wśród funkcjonariuszy i pracowników naszej służby. Wymieniając opinie w tym zakresie oraz dokonując oceny aktualnej sytuacji w służbie, podjęto dyskusję m.in. w tematach:

  • zachowania i obrony uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy (negatywna ocena dla pojawiających się projektów godzących w prawa nabyte funkcjonariuszy i emerytów PSP)
  • pojawiających się inicjatyw centralizacji finansów PSP (negatywna ocena próby powrotu do rozwiązań sprzed 1999 roku)
  • prób ograniczania i wprowadzania zakazów dodatkowego zarobkowania (oceniono jako naruszające gwarantowane konstytucyjne swobody obywatelskie i wykorzystywane jako element nacisku na funkcjonariuszy, nie posiadających możliwości skutecznego odwołania, ani przeciwstawiania się takim praktykom)
  • naruszania zasad i uprawnień związków zawodowych w zakresie wykorzystania środków finansowych funduszu wynagrodzeń i nagród (konieczność wyeliminowania patologii i działań pozaprawnych w tym zakresie, m.in.: nagrody, dodatki służbowe, motywacyjne),
  • występujące problemy w zakresie współdziałania Komendanta Głównego a Związkami Zawodowymi działającymi w PSP (porozumienie z dnia 29 grudnia 1997 roku oraz Koncepcja dialogu społecznego …)
  • wprowadzenia konieczności stosowania jawności w kierowaniu strażaków do szkół pożarniczych i na przeszkolenia organizowane w PSP (powinna być jawność i przejrzystość w tym zakresie jako wykładnia uczciwego i rzetelnego rozdziału tych miejsc)
  • konieczność podjęcia rozmów w zakresie przemodelowania i zreformowania systemu kształcenia funkcjonariuszy PSP.

Podjęto decyzję o podpisaniu w tym zakresie stosownego porozumienia Związków Zawodowych . Ze względu na wagę i istotę omawianych spraw i problemów wspólnie zadeklarowano iż zawarte w porozumieniu ustalenia będą realizowane wszelkimi dopuszczonymi prawem działaniami z akcją protestacyjną włącznie, po zaakceptowaniu przez centrale poszczególnych Związków.

TREŚĆ POROZUMIENIA

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …