Odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ

 

W dniach 3 i 4 listopada 2016r. w Międzyzdrojach odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność”.

Przedmiotem Walnego Zebrania Delegatów KSP NSZZ”Solidarnosć” było rozpatrzenie wniosku o odwołanie Przewodniczącego KSP  złożonego przez część delegatów na WZD oraz opracowanie i przyjęcie uchwał i stanowisk w tym m.in. Uchwały Programowej Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność”.

W części pierwszej Walnego Zebrania Delegatów KSP NSZZ”Solidarność” złożone zostały informacje: Przewodniczącego KSP o działaniach Rady Sekcji
w okresie od maja 2014 do września 2016r.; informacja finansowa Skarbnika KSP oraz informacja Komisji Rewizyjnej KSP.

W trakcie przedstawiania informacji Przewodniczącego KSP o działaniach Rady KSP, Robert Osmycki poinformował o stałym wzroście liczby członków w Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność”. Delegaci zostali poinformowani, że w czasie WZD KSP w Rajgrodzie
w kwietniu 2014r. Sekcja liczyła ok. 7.150 członków,  według zliczonego stanu na dzień 31 grudnia 2015r. Sekcja liczyła 7.650 a wszystko wskazuje na to,
że w końcu tego roku liczba przekroczy 8.000 członków. W związku z powyższym już 25% strażaków zrzeszona jest w NSZZ”Solidarność”. Stały wzrost uzwiązkowienia pozwala twierdzić, że działania naszego Związku są stale postrzegane jako właściwe oraz realizowane na rzecz funkcjonariuszy, pracowników i formacji.

Wszystkie informacje po krótkiej dyskusji zostały jednogłośnie przyjęte przez WZD.

W drugiej części przeprowadzono dyskusję  nad wnioskiem o odwołanie Przewodniczącego KSP NSZZ”Solidarność” – Roberta Osmyckiego.  W imieniu wnioskodawców, wniosek przedstawił Leszek Błaszczyk – delegat województwa łódzkiego. Następnie do wniosku odniósł się Przewodniczący KSP.

Przewodniczący KSP NSZZ”Solidarność” po wykazaniu chronologii wydarzeń odrzucił zarzut nie realizowania zadań statutowych (tj. nie zwoływania Walnego Zebrania Delegatów KSP). W trakcie wypowiedzi Przewodniczący KSP odrzucił również składane we wniosku zarzuty  o rzekomej dyskryminacji części członków Rady KSP czy też delegatów na WZD , wskazując, że są to lakoniczne zwroty bez żadnych merytorycznych podstaw. Przewodniczący KSP wezwał wnioskodawców do przedstawienia jakichkolwiek dowodów do udowodnienia stwierdzeń zawartych we wniosku.   W dyskusji nad wnioskiem, która trwała ponad trzy godziny zarzutów zawartych we wniosku próbowała bronić jedynie jedna osoba.

Inni delegaci wypowiadający się w czasie dyskusji zgłaszali zdania popierające Przewodniczącego KSP – Roberta Osmyckiego. Zadawali pytania wnioskodawcom o nieformalne spotkanie z Komendantem Głównym PSP
w Zduńskiej Woli w Zajeździe Biesiada w dniu  10 października br. Delegaci chcieli dowiedzieć się o przebiegu tych rozmów oraz ewentualne jakie obietnice złożył Komendant Główny PSP.
W wypowiedziach wskazywano, że jest to próba rozbicia, podzielenia
i osłabienia ruchu związkowego w Państwowej Straży Pożarnej.  Wnioskodawcy pomimo wielokrotnego wezwania, nie chcieli brać udziału w dyskusji oraz nie chcieli udzielać odpowiedzi na konkretnie zadane pytania.

Po zamknięciu dyskusji nastąpiło tajne głosowanie wniosku o odwołanie Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” – Roberta Osmyckiego. W wyniku tajnego głosowania wniosek o odwołanie Przewodniczącego KSP NSZZ”Solidarność”  Roberta Osmyckiego został odrzucony.

W trzeciej części Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ”Solidarność” Zebranie rozpoczęło procedowanie nad zgłoszonymi projektami uchwał stanowisk i wniosków. W trakcie Zebrania przyjęto Uchwałę Programową na lata 2017 – 2018 oraz uchwałę w sprawie zwiększenia obsad etatowych w najmniejszych jednostkach ratowniczo-gaśniczych. Ponadto przyjęto stanowiska w sprawie: koncepcji scentralizowania finansowania PSP;
w sprawie zmiany sposobu pełnienia służby na stanowiskach dowódców
i zastępców dowódców jrg; w sprawie powołania zespołu do zmiany przepisu kwalifikacyjnego i płacowego w PSP; w sprawnie koncepcji zmiany zasad przyznawania dodatku służbowego.

Wszystkie dokumenty zostały przyjęte jednogłośnie. Walne Zebranie Delegatów postanowiło nie rozpatrywać wniosku o zmianę Regulaminu KSP. Postanowiono, że projekt zmian Regulaminu zostanie rozesłany do wszystkich delegatów i rozpatrzony na kolejnym Walnym Zebraniu Delegatów.

Na tym Zebranie zakończono.

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …