Oświadczenie Przewodniczącego KSP NSSZ „Solidarność” po wręczeniu petycji do Pani Premier Ewy Kopacz

W załączniku przedstawiono oświadczenie Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSSZ „Solidarność” po wręczeniu petycji do Pani Premier Ewy Kopacz.

Prosimy o zapoznanie się z treścią oświadczenia (załącznik).

OŚWIADCZENIE

Szanowni Państwo!

Dzisiaj o godz. 11.00 złożyliśmy na ręce Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Pana Stanisława Rakoczego, petycję skierowaną do Pani Premier Ewy Kopacz. Petycja zawiera nasze postulaty:

– zasilenie budżetów jednostek organizacyjnych PSP kwotą 8.250.000,- zł w związku z wprowadzeniem nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej w zakresie zmiany sposobu naliczania dodatku z tytułu wysługi lat;

– zrewaloryzowanie funduszy wynagrodzeń o minimum 17% z tytułu kosztów inflacji z lat 2008 – 2015;

– podniesienie stawki rekompensaty za nadgodziny z 60% do minimum 100% stawki godzinowej strażaka.

Nasze stanowisko jest wynikiem obserwacji pełnego wydrenowania budżetów komend powiatowych oraz obrony zasad sprawiedliwości społecznej. Wieloletnie zamrożenie funduszy wynagrodzeń, doprowadziło do sytuacji, w której komendanci powiatowi nie mogą, wraz awansem strażaka, podnieść jego wynagrodzenia.
Przyczyną takiej sytuacji jest też konieczność przenoszenia środków z funduszu wynagrodzeń na wydatki bieżące. Bez względu na to, czy wykorzystywane są do potrzeb pokrycia świadczeń na rzecz strażaków, czy też na pokrycie zobowiązań wobec zewnętrznego usługodawcy.
W petycji zwróciliśmy uwagę na fakt, że pomimo zwiększenia o 10 mln złotych środków na wydatki rzeczowe w PSP w roku 2014 i dofinansowywania przez powiaty i gminy komend powiatowych, z funduszy wynagrodzeń przeniesiono 28 mln złotych. Ten rok może zamknąć się nawet kwotą 40 mln złotych odebranych strażakom z funduszy wynagrodzeń.
Wyraziliśmy również niezadowolenie z powodu zaproponowanego rozwiązania dotyczącego wzrostu płac na poziomie 4%, ponieważ nie jest to nawet połowa kwot oczekiwanych przez funkcjonariuszy i pracowników.
Ostatnią podniesioną w naszej petycji kwestią jest stawka za nadgodziny. Nie znamy żadnego innego zawodu, w którym obowiązywałaby zasada, że stawki za nadgodziny są niższe od faktycznych stawek zaszeregowania. Na dalsze takie postępowanie nie możemy się zgodzić. Nie możemy się też zgodzić, na to, że w tak istotnym zagadnieniu Rząd nie ma żadnej propozycji.
Wyraziliśmy nadzieję, że Rząd RP na najbliższym posiedzeniu weźmie pod uwagę bardzo trudną sytuację finansową komend powiatowych oraz strażaków i pracowników Państwowej Straży Pożarnej i:
– skoryguje projekt budżetu państwa w zakresie funduszy wynagrodzeń na rok 2016 z 4 do
10% wzrostu;
– zwiększy środki finansowe na wydatki rzeczowe o około 40 mln zł;
-oraz zabezpieczy środki na podniesienie wartości rekompensaty z tytułu wypracowanych nadgodzin z 60% do minimum 100% stawki godzinowej strażaka.
W imieniu Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” petycję wręczyli Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” , Pan Robert Osmycki oraz Członek Prezydium, Pan Bartłomiej Mickiewicz.
W trakcie spotkania otrzymaliśmy zapewnienie, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jeszcze raz przeanalizuje sytuację.
W związku z powyższym Krajowa Sekcja Pożarnictwa zdecydowała o zakończeniu akcji protestacyjnej przed Kancelarią Rady Ministrów w Warszawie dzisiaj, tj. 25 września 2015r.
Pragniemy zauważyć, że żadna z form protestu, które przejmowaliśmy stopniowo, nie zakłóciła możliwości realizacji podstawowych zadań w zakresie ratowania życia i mienia ludzkiego.
Wierzymy, że nasz głos zostanie wysłuchany!

Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa
NSZZ „Solidarność”,
Robert Osmycki

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …