Home / Bez kategorii / Oświadczenie Przewodniczącego KSP NSSZ „Solidarność” po wręczeniu petycji do Pani Premier Ewy Kopacz

Oświadczenie Przewodniczącego KSP NSSZ „Solidarność” po wręczeniu petycji do Pani Premier Ewy Kopacz

W załączniku przedstawiono oświadczenie Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSSZ „Solidarność” po wręczeniu petycji do Pani Premier Ewy Kopacz.

Prosimy o zapoznanie się z treścią oświadczenia (załącznik).

OŚWIADCZENIE

Szanowni Państwo!

Dzisiaj o godz. 11.00 złożyliśmy na ręce Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Pana Stanisława Rakoczego, petycję skierowaną do Pani Premier Ewy Kopacz. Petycja zawiera nasze postulaty:

– zasilenie budżetów jednostek organizacyjnych PSP kwotą 8.250.000,- zł w związku z wprowadzeniem nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej w zakresie zmiany sposobu naliczania dodatku z tytułu wysługi lat;

– zrewaloryzowanie funduszy wynagrodzeń o minimum 17% z tytułu kosztów inflacji z lat 2008 – 2015;

– podniesienie stawki rekompensaty za nadgodziny z 60% do minimum 100% stawki godzinowej strażaka.

Nasze stanowisko jest wynikiem obserwacji pełnego wydrenowania budżetów komend powiatowych oraz obrony zasad sprawiedliwości społecznej. Wieloletnie zamrożenie funduszy wynagrodzeń, doprowadziło do sytuacji, w której komendanci powiatowi nie mogą, wraz awansem strażaka, podnieść jego wynagrodzenia.
Przyczyną takiej sytuacji jest też konieczność przenoszenia środków z funduszu wynagrodzeń na wydatki bieżące. Bez względu na to, czy wykorzystywane są do potrzeb pokrycia świadczeń na rzecz strażaków, czy też na pokrycie zobowiązań wobec zewnętrznego usługodawcy.
W petycji zwróciliśmy uwagę na fakt, że pomimo zwiększenia o 10 mln złotych środków na wydatki rzeczowe w PSP w roku 2014 i dofinansowywania przez powiaty i gminy komend powiatowych, z funduszy wynagrodzeń przeniesiono 28 mln złotych. Ten rok może zamknąć się nawet kwotą 40 mln złotych odebranych strażakom z funduszy wynagrodzeń.
Wyraziliśmy również niezadowolenie z powodu zaproponowanego rozwiązania dotyczącego wzrostu płac na poziomie 4%, ponieważ nie jest to nawet połowa kwot oczekiwanych przez funkcjonariuszy i pracowników.
Ostatnią podniesioną w naszej petycji kwestią jest stawka za nadgodziny. Nie znamy żadnego innego zawodu, w którym obowiązywałaby zasada, że stawki za nadgodziny są niższe od faktycznych stawek zaszeregowania. Na dalsze takie postępowanie nie możemy się zgodzić. Nie możemy się też zgodzić, na to, że w tak istotnym zagadnieniu Rząd nie ma żadnej propozycji.
Wyraziliśmy nadzieję, że Rząd RP na najbliższym posiedzeniu weźmie pod uwagę bardzo trudną sytuację finansową komend powiatowych oraz strażaków i pracowników Państwowej Straży Pożarnej i:
– skoryguje projekt budżetu państwa w zakresie funduszy wynagrodzeń na rok 2016 z 4 do
10% wzrostu;
– zwiększy środki finansowe na wydatki rzeczowe o około 40 mln zł;
-oraz zabezpieczy środki na podniesienie wartości rekompensaty z tytułu wypracowanych nadgodzin z 60% do minimum 100% stawki godzinowej strażaka.
W imieniu Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” petycję wręczyli Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” , Pan Robert Osmycki oraz Członek Prezydium, Pan Bartłomiej Mickiewicz.
W trakcie spotkania otrzymaliśmy zapewnienie, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jeszcze raz przeanalizuje sytuację.
W związku z powyższym Krajowa Sekcja Pożarnictwa zdecydowała o zakończeniu akcji protestacyjnej przed Kancelarią Rady Ministrów w Warszawie dzisiaj, tj. 25 września 2015r.
Pragniemy zauważyć, że żadna z form protestu, które przejmowaliśmy stopniowo, nie zakłóciła możliwości realizacji podstawowych zadań w zakresie ratowania życia i mienia ludzkiego.
Wierzymy, że nasz głos zostanie wysłuchany!

Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa
NSZZ „Solidarność”,
Robert Osmycki

Sprawdź również

Business button info icon information sign.

Zwołanie Walnego Zjazdu Delegatów Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ.

Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ zwołała na dzień 12 września 2018 roku Walny Zjazd ...