Uchwała nr 9 /2015 ws. podwyżek ogłoszonych przez MSW na rok 2016

Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” na posiedzenieu w dniu 19 i 20 sierpnia 2015r. oceniała propozycję p. Teresy Piotrowskiej – Minister Spraw Wewnętrznych dotyczącą wzrostu wynagrodzeń strażaków PSP w roku 2016 na poziomie 4% jako nie wystarczającą i nieodpowiadającą oczekiwaniom strażaków.

Kwestia wzrostu funduszy wynagrodzeń w Państwowej Straży Pożarnej jest przedmiotem Akcji Protestacyjnej Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” w czasie której postawiono następujące żądania:

1. Wzrost funduszy wynagrodzeń o co najmniej 17% tytułem rekompensaty kosztów inflacji w latach 2009 – 2014 (a teraz 2015)

2. Pokrycia w całości z budżetu MSW lub budżetu państwa kosztów wzrostu kosztów wysługi lat w wysokości 8.250.000,-zł

3. Doprowadzenia do podniesienia rekompensaty za służbę w nadgodzinach w kwocie co najmniej równej stawce godzinowej strażaka – nie zaś opłacania nadgodzin stawką niższą o 40% niż rzeczywista stawka wynagrodzenia.

wobec powyższego Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” stwierdza, że postulaty – żądania nie zostały zrealizowane, dlatego postanawia co następuje:

1. Rozszerza się Akcję Protestacyjną o następujące formy;

-z dniem 24 sierpnia br. ogłasza się bojkot kontroli inspekcji gotowości operacyjnej przeprowadzanych przez grupy operacyjne komend wojewódzkich. Bojkot ma polegać na zaprzestaniu udziału w inspekcji gotowości operacyjnej w przypadku jej wpuszczenia na jednostkę ratowniczo-gaśniczą. Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że w pierwszej kolejności Komendant Główny PSP oraz komendanci wojewódzcy powinni zadbać o podstawowe bezpieczeństwo ekonomiczne i bhp strażaków, a dopiero potem przeprowadzać kontrole. Dopóki środki finansowe dla komend powiatowych nie pozwolą na uczciwe i zgodne z przepisami (uchwalonymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komendanta Głównego PSP) zabezpieczenie strażaków, Komenda Główna PSP oraz komendy wojewódzkie nie mają moralnego prawa przeprowadzać kontrole.

Ponadto należy zauważyć, że zgodnie z pismem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wynika, że istnieją poważne wątpliwości co do stosowanych procedur kontrolnych.

-z dniem 1 września br. ogłasza się bojkot nieodpłatnych prac gospodarczych, budowlanych, remontowych czy też naprawczych wykonywanych przez strażaków. wielokrotnie strażacy w jednostkach nieodpłatnie prowadzą prace gospodarcze (poza sprzątaniem koszar), remontowe, budowlane lub naprawcze, które nie są zadaniami ujętymi w zakresie obowiązków słuzbowych strażaków, a często wykraczające poza zawód strażaka. W poczuciu integracji ze służbą lub w celu przyśpieszenia prac poprawiających jakość życia w jednostkach ratowniczo-gaśniczych strażacy nieodpłatnie wykonywali powyższe prace. Często w czasie, który powinni przeznaczyć na szkolenie lub doskonalenie zawodowe. Często w wyniku wykonywania takich zadań strażacy byli słabo oceniani w czasie inspekcji gotowości operacyjnej, bo nie zdążyli się do kontroli przygotować lub douczyć. Skoro Komendant Główny PSP, komendanci wojewódzcy i wielu komendantów powiatowych nie dostrzegają tego to czas przerwać powyższe praktyki.

-z dniem 7 września br. ogłasza się bojkot szkoleń w jednostkach ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pozarnej oraz prowadzenia szkoleń i zawodów OSP. Bojkot ma polegać na nie wypełnianiu książek szkolenia, na uczestniczeniu w zajęciach sportowych (wymaganych ustawowo) lub w czasie przewidzianym na szkolenia prowadzeniu drobiazgowej kontroli i konserwacji sprzętu pożarniczego, OT 1, sprawdzaniu sprawności OUO, przeglądzie atestów i dopuszczeń sprzętu ochrony osobistej strażaka, oczyszczaniu ( zgodnie ze stosownymi instrukcjami producentów) ubrań specjalnych i koszarowych. W przypadku szkolenia i prowadzenia zawodów OSP, komendanci nie posiadają argumentu ekonomicznego, który byłby pozytywnym bodźcem pozwalającym zrekompensować nieobecność strażaka w domu z powodu wykonywania dodatkowych zadań (poza normalnym czasem służby). Ponadto należy zawuażyć, że proces szkolenia i doskonalenia zawodowego w jednostkach ratowniczo-gaśniczych oraz w całym pożarnictwie od dawna nie posiada właściwego umocowania prawnego. Dlatego też Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” oczekuje, że najpierw Komenda Główna PSP zaproponuje do konsultacji nowoczesny system nauczania, zgodny z przepisami prawa, zgodny z oczekiwaniami strażaków, a także odpowiadający dzisiejszym wyzwaniom.

2. Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” oczekuje od pani Teresy Piotrowskiej – Minister Spraw Wewnętrznych zaprzestania wizyt „gospodarczych” w jednostkach ratowniczo-gaśniczych ponieważ jak widać służą one jedynie do poprawy wizerunku politycznego pani Minister – nie zaś poprawy bezpieczeństwa i bytu strażaka.

3. W przypadku gdyby te formy protestu nie przyniosły oczekiwanego skutku tj.:

– Wygospodarowania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych całej kwoty 8.250.000,-zł kosztów z tytułu wzrostu wysługi lat i powiadomieniu o tym do 12 września br.;

– Zapowiedzenia wzrostu i wpisania do budżetu państwa zwiększenia funduszy wynagrodzeń dla strażaków i pracowników Państwowej Straży Pożarnej w roku 2016 co najmniej o 10% i powiadomieniu o tym do 12 września br.;

– Przedstawieniu propozycji co najmniej zrównania stawki godzinowej rekompensaty za służbę w nadgodzinach ze stawką godzinową normalnej służby strażaka;

Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” upoważnia Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” do podjęcia działań przygotowujących i ogłoszenia kolejnego etapu protestu, który odbędzie się na ulicach Warszawy lub innych miast.

Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” informuje, że zaproponowane formy protestu mieszczą się w ramach prawa polskiego oraz nie naruszają wewnętrznych uregulowań Państwowej Straży Pożarnej zawartych w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej, o ochronie przeciwpożarowej oraz stosownych rozporządzeniach. Jednocześnie przypominamy, że kierownicy jednostek organizacyjnych PSP (tj. komendanci) nie mogą wydawać poleceń niezgodnych z obowiązującym prawem.

Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” wzywa wszystkich strażaków zrzeszonych i niezrzeszonych w NSZZ „Solidarność” do wzięcia udziału w Akcji Protestacyjnej. Przypominamy, że walczymy o podniesienie do realnej wartości funduszy wynagrodzeń dla wszystkich jednostek organizacyjnych PSP i dla wszystkich strażaków bez względu na przynależność związkową.

Przewodniczący
Krajowej Sekcji Pożarnictwa
NSZZ „Solidarność”
/-/Robert Osmycki

Wiceprzewodniczący
Krajowej Sekcji Pożarnictwa
NSZZ „Solidarność”
/-/Wiesław Wojciechowski

Sprawdź również

Funkcjonariusze chcą realnego zrównania uposażeń z żołnierzami

Struktury Związku zrzeszające mundurowych przyjęły wspólne stanowisko krytycznie oceniające pomysł zrównania uposażeń tylko w pierwszych grupach …