Dyskutowano o środkach na funkcjonowanie komend

W dniach 17-18 marca 2022 r. w Zielonce k. Warszawy odbyło się posiedzenie Prezydium Rady KSP NSZZ „Solidarność”. Związkowcy dyskutowali m.in. o budżetach komend w zakresie wydatków rzeczowych oraz realizacji tegorocznych podwyżek. W posiedzeniu uczestniczył również Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

Przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz omówił ostatnie wydarzenia jakie miały miejsce w Związku. Z uwagi na objęcie funkcji Przewodniczącego Sekretariatu Służb Publicznych oraz członka Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i związanymi z tym obowiązkami członkowie Prezydium zgodzili się, że występuje konieczność przeorganizowania pracy Krajowej Sekcji Pożarnictwa i wyznaczenie m.in. nowych osób do prac w zespołach KG pracujących nad zmianami aktów prawnych dotyczących czasu służby strażaków (NSZZ „Solidarność” zabiega m.in. o zmianę sposobu rozliczania szkoleń, doprecyzowanie zapisów dotyczących odbioru czasu wolnego przez osoby pobierające dodatki funkcyjne, itp.) i nowymi rozwiązaniami kwalifikacyjnymi.

Kol. Paweł Zieliński z Regionalnej Sekcji Pożarnictwa Śląska Opolskiego przedłożył Prezydium przebieg prac międzyzwiązkowego zespołu ds. ubezpieczeń grupowych strażaków. Zespół między innymi nadzoruje wdrażanie programu Strażak 5.0 rekomendowanego przez brokera ubezpieczeniowego współpracującego z centralami związków zawodowych. W celu znalezienia optymalnych rozwiązań dla strażaków członkowie zespołu analizują także inne oferty ubezpieczeniowe, które trafiają do jednostek organizacyjnych PSP.

W trakcie spotkania z Komendantem Głównym PSP poruszono kwestie sytuacji finansowej jednostek organizacyjnych PSP. Pytano między innymi o środki na przeszeregowania w grupach 2-6, które weszły w życie w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Po raz kolejny Komendant Główny PSP podkreślił, że środki na ten cel są zabezpieczone i trafią do budżetów komend na przełomie maja i czerwca.

Członkowie Prezydium przedstawili przykłady wykorzystania zaplanowanych środków na wydatki rzeczowe. W większości komend wydano od kilku do kilkunastu procent więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Komendant Główny PSP przyznał, że są to realne dane z uwagi na wzrost cen i realizację nowych wyzwań jednak wystąpiono już o wyrównanie środków. Będą one systematycznie spływały do komend, a obecnie trwają prace nad aktami prawnymi, które to umożliwią. Mając powyższe na uwadze Komendant Główny PSP nie widzi konieczności przesunięć środków płacowych na wydatki rzeczowe w celu domknięcia budżetów.

Komendant Główny PSP przedstawił zakres zadań realizowanych obecnie przez PSP w związku z sytuacją na Ukrainie. Jak powiedział: „Nie będziemy już takimi strażakami jak 5-10 lat temu. Życie rodzi nowe wyzwania, z którymi musimy się mierzyć, takimi jak pandemia, kryzys migracyjny na granicy z Białorusią czy obecnie wojna na Ukrainie”. Wymaga to wielu zmian w funkcjonowaniu naszej formacji. Dalece zaawansowane są zmiany przepisów m.in. dopuszczające przekroczenie dotychczasowych norm czasu służby i uzyskanie zwiększonej z tego tytułu rekompensaty. Wszystkie rozwiązania zostaną przedłożone stronie związkowej do opiniowania.

Członkowie Prezydium pytali również o kontrolę oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy. Wskazano, że zdarzały się sytuacje wykorzystania przez kontrolujących danych w nich zawartych niezgodnie z intencją ustawodawcy. Komendant Główny PSP wyjaśnił, że obowiązek corocznego sprawdzenia oświadczeń wynika z zaleceń Biura Nadzoru Wewnętrznego MSWiA, a związkowców prosi o informacje, gdzie przełożeni czynili afronty strażakom z tytułu danych zawartych w oświadczeniach. Dodatkowo poruszono kwestię kontroli wstecznej wszystkich oświadczeń majątkowych strażaków. Komendant Główny zauważył, że nie jest to dyspozycja wydana przez Kierownictwo PSP, a wyraźne polecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W trakcie spotkania podniesiono także kwestie profilaktyki nowotworowej. Komendant Główny PSP zgodził się z wnioskiem związkowców, iż jak najszybciej należy rozszerzyć zakres badań okresowych o markery nowotworowe, deklarując pełne poparcie tego typu inicjatyw. Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” od wielu lat działa na polu poprawy świadomości strażaków o czynnikach rakotwórczych występujących w środowisku służby. W tej tematyce KSP współpracuje z Fundacją cfbt.pl.

Na koniec Komendant Główny PSP poprosił o czynny udział w tegorocznych obchodach Dnia Strażaka. Pomimo wszystkich przeciwności nadbryg. Andrzej Bartkowiak uważa, że powinny mieć one szczególny wymiar z uwagi na 30- lecie Państwowej Straży Pożarnej. Zadeklarował też pomoc dla NSZZ „Solidarność” w realizacji przedsięwzięć mających uczcić to wydarzenie, gdyż to właśnie nasz Związek był inicjatorem powstania PSP.

4

3

2

6

5

Sprawdź również

Ujawniono plany rządu ws. przyszłorocznych podwyżek dla budżetówki

Dzisiaj odbyło się posiedzenie Rady Ministrów, na którym przyjęto makroekonomiczne założenia do budżetu państwa na 2025 …